Vyjádření KTF UK k nařčením, jež se týkají prof. Ctirada V. Pospíšila, Th.D.

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze se seznámila s obviněními, která byla vznesena na adresu prof. Ctirada V. Pospíšila, Th.D. na stránkách portálu ChristNet.cz a studentských novin Agora. Tvrdí se zde, že tento náš kolega, řeholník a katolický kněz, žije v nespořádaném svazku s jakousi ženou a že spolu mají dvě děti. Fakulta konstatuje:

1) Uvedená tvrzení nejsou podložena žádným důkazem, pouze odkazy na kolující řeči a nekonkrétními „svědectvími“. Prof. Pospíšil děkanovi fakulty i svým řádovým představeným sdělil, že ona nařčení nejsou pravdivá. Je to jediný výrok přímého účastníka kauzy a proto je třeba mu přičítat větší váhu nežli všem ostatním nepodloženým tvrzením.

2) Nedoloženost nařčení vede k tomu, že se obviněný nemůže účinně hájit. To by bylo možné pouze v případě, že by byl přímo konfrontován s ženou a dětmi, o nichž se hovoří. Jinak může pouze opakovat, že ona tvrzení nejsou pravdivá, a poukazovat na to, že by měla být uplatňována presumpce neviny a že důkazní břímě leží na těch, kdo jej obviňují. Až do předložení takových důkazů je třeba mít za to, že se jedná o nařčení nepravdivá a obviněný je nevinen. Pomluvy nesmějí být dále šířeny.

3) Autoři, kteří fámy tohoto druhu tvoří, a osoby i média, které je šíří, se hrubě dotýkají osobní i stavovské cti obviněného (potažmo i řeholního společenství a akademické obce, jichž je členem), porušují základní etická pravidla lidského soužití a osmé Boží přikázání: „Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.“ Jednají navíc zcela neprofesionálně, zejména když absurdně argumentují – jak je tomu v tomto případě – údajným zájmem dětí, jejichž existence však nebyla prokázána.

Katolická teologická fakulta považuje obvinění vznesená na adresu kolegy prof. Ctirada V. Pospíšila, Th.D. za nepravdivá, věří jeho slovům a důrazně žádá, aby již nebyl dále bezdůkazně napadán.

V Praze dne 30. listopadu 2006

prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan

Poslední aktualizace 4.prosinec 2006 21:23