Hledání Nové slovo Výpisy Procházení Login Help Odkazy

Výpis mluvnických kategorií

Hodnota 0 znamená neurčeno, neznámo, nevztahujete se. Například zájmena nemají mluvnickou kategorii čas.


Slovní druhy

idhodnotačeskylatinskyzkratka
0.0
1.1podstatné jménosubstantivumsub
2.2přídavné jménoadjectivumadj
3.3zájmenopronomenpro
4.4číslovkanumeralenum
5.5slovesoverbumver
6.6příslovceadverbiumadv
7.7předložkaprepositiopre
8.8spojkaconjunctiocon
9.9částiceparticulepar
10.10citoslovceinterjectioint
11.11příkladexemplumexe

Číslo

idhodnotačeskylatinskyzkratka
0.0
1.1jednotné číslosingularsin
2.2množné číslopluralplu
3.3dvojné číslodualdua

Určování duálu není úplně jednoduché, většinou je to "יים" [ajim]. שמיים [šamajim - nebesa], יומיים [jomajim - dva dny]


Rod jmenný

idhodnotačeskylatinskyzkratka
0.0
1.1mužský rodmasculinummas
2.2ženský rodfemininumfem
3.3mužský i ženský rodmasculinum+femininummsfm
4.11mužský rod s IMmasculinum IMmIM
5.12ženský rod s OTfemininum OTfOT
6.21mužský rod s OTmasculinum OTmOT

Pro rychlé zadávání podstatných a přídavných jmen, jsou zde kategorie s běžnými koncovkami -im a -ot (-ים, -ות). Když je to ale vhodné, např. atypická výslovnost, tak je lepší vložit nový tvar s množným číslem.


Rod slovesný

idhodnotačeskylatinskyzkratka
0.0
1.1činný rodactivumact
2.2trpný rodpasivumpsv
3.3zvratné slovesoreflexivumref

Nevím, jestli to je užitečné, ale dal jsem sem i zvratné, reflexivní slovesa.


Osoba

idhodnotačeskylatinskyzkratka
0.0
1.11. osoba1. persona1pr
2.22. osoba2. persona2pr
3.33. osoba3. persona3pr
4.1231., 2., 3. osoba1., 2., 3. personae123pr
5.232. osoba + 3. osoba stejného rodu i času2. persona, 3. persona idem genus tempusque23pr
6.242. osoba mužského rodu + 3. osoba ženského rodu2. persona masculinum, 3. persona femininum2m3f

U osob jsou typické kombinace. 1., 2. a 3. osoba jednotného čísla přítomného času. Dále 2. osoba mužského rodu s 3. osobou ženského rodu budoucího času - אתה והיא [ata ve hi - ty a ona].


Sufix

idhodnotačeskylatinskyzkratka
0.0
1.90přípona mojesufix meussfx1s
2.91přípona tvoje♂sufix tuus♂sfx2sm
3.92přípona tvoje♀sufix tua♀sfx2sf
4.93přípona jehosufix suussfx3sm
5.94přípona jejísufix suasfx3sf
6.95přípona našesufix nostrussfx1p
7.96přípona vaše♂sufix vester♂sfx2pm
8.97přípona vaše♀sufix vestera♀sfx2pf
9.98přípona jejich♂sufix sui♂sfx3pm
10.99přípona jejich♀sufix suae♀sfx3pf

Zájmené přípony čili pronomiální sufixy: Moje, tvoje, jeho atd. Zkratky jsou složeniny: sfx2pf znamená sufix 2. persona plural femininum, čili přípona druhá osoba, množné číslo, ženský rod.


Čas a způsob

idhodnotačeskylatinskyzkratka
0.0
1.1minulý časpraeteritumprt
2.2přítomný časpraesensprs
3.3budoucí časfuturumftr
4.4infinitivinfinitivuminf
5.5rozkazovací způsobimperativumimp

Slovesný čas a způsob se vzájemně vylučují (rozkaz nemůže být v minulém čase), takže mohou být sloučené do jedné kategorie.


Konjugace, deklinace čili časování, skloňování

idhodnotačeskylatinskyzkratka
0.0
1.1paalpaalpal
2.2pielpielpil
3.3pualpualpul
4.4nifalnifalnif
5.5hifilhifilhif
6.6hufalhufalhuf
7.7hitpalelhitpalelhtp
8.21vázaný stavsmichutsmi
9.22vázaný stav=samostatnýsmichut=absoluts=a

Nejčastější konjugace neboli binjany hebrejských sloves. Kuriozity vyznačte v položce gramatika. Do jednoho trsu párujte aktivní a pasivní konjugace. Tedy piel+pual; popř. hifil+hufal

Co se týká deklinací, v těchto kategoriích je jen vázaný stav neboli smichut, status constructus, který se překládá většinou druhým pádem (genitivem), viz gramatika v Odkazech. Vzorů podstatných jmen jsou bohužel desítky, tedy jsou prakticky nezapamatovatelné, ergo nevyužitelné. Zkratka "s=a" znamená "smichut=absolut", tzn. že v daném čísle mají vazaný i absolutní stav stejný tvar, a to včetně diakritiky. Díky tomuto jednomu kliknutí nemusíte základat nový tvar.


Používané zkratky

... elipsa u podstatných jmen často označuje smichut, vázaný stav, gentivní vazbu
AD Anno Domini
ap. a podobě
atp. a tak podobně
aram. aramejština, aramejský
bib. Bible, biblický
dosl. doslova
gram. gramatika, gramatický
geom. geometrie
hl. hlavní
j.č. jednotné číslo
jm. jméno
kniž. knižně
lat. latina, latinský
LP Léta Páně
lingv. lingvistika
mat. matematika
mn.č. množné číslo
mn.n.m. metrů nad mořem
m. mužský rod
např. například
n.l. našeho letopočtu
odv. odvozeno
os. osoba
pl. plurál, množné číslo
polit. politika
práv. právo, právnický
př.Kr. před Kristem
př.n.l před naším letopočtem
rit. rituál, rituálně
sev. sever, severní
tal. Talmud
tj. to jest
tzv. tak zvaný
var. jiná varianta
voj. vojenský
vulg. vulgárně
zast. zastarale
zkr. zkratka
ž. ženský rod