Zdeněk Pololáník - Žalmy ABC

1. neděle adventní A - Do domu Hospodinova půjdeme s radostí (Žalm 121)

1. neděle adventni B - Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni (Žalm 79)

1. neděle adventní C - K tobě pozvedám svou duši, Hospodine (Žalm 24)

2. neděle adventní A - V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky (Žalm )

2. neděle adventni B - Pane, ukaž nám své milosrdenství (Žalm 84)

2. neděle adventní C - Hospodin s námi udělal velkou věc, naplnila nás radost (Žalm 125)

3. neděle adventní A - Přijď, Pane a spas nás! (Žalm )

3. neděle adventni B - Můj duch jásá v mém Bohu. (Žalm (Lk 1) )

3. neděle adventní C - Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele (Žalm Iz 12 )

4. neděle adventní A - At' vejde Hospodin, on je král slávy! (Žalm )

4. neděle adventní B - Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech (Žalm 88)

4. neděle adventní C - Pane Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni (Žalm 79)

Slavnost Narození Páni - vigilie A - Na věky budu zpívat o tvém milosrdenství, Hospodine (Žalm )

Slavnost Narození Páni - vigilie A - Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech (Žalm 88)

Slavnost Narození Páně - vigilie B - Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech (Žalm 88)

Slavnost Narození Páně - vigilie (doplněk 1) B - Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech (Žalm 88)

Slavnost Narození Páně - vigilie (doplněk 2) B - Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech (Žalm 88)

Slavnost Narození Páně - vigilie C - Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech (Žalm 88)

Slavnost Narození Páně - v noci A - Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán (Žalm 95)

Slavnost Narození Páně - v noci B - Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán (Žalm 95)

Slavnost Narození Páně - v noci C - Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán (Žalm 95)

Slavnost narození Páně - za svítání A - Světlo dnes září nad námi, neboť se nám narodil Pán (Žalm 96)

Slavnost narození Páně - za svítání B - Světlo dnes zazáří nad námi. (Žalm 96)

Slavnost narození Páně - za svítání C - Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán (Žalm 96)

Slavnost narození Páně - ve dne A - Všechny končiny země viděly spásu od našeho Boha (Žalm )

Slavnost Narození Páně - ve dne A - Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha (Žalm 97)

Slavnost narození Páně - ve dne B - Uzřely všechny končiny země. (Žalm 97)

Slavnost Narození Páně ve dne C - Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha (Žalm 97)

Svátek Svaté Rodiny A - Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách (Žalm 127)

Svátek Sv. Rodiny - neděle v oktávu Nar. Páně B - Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách (Žalm 127)

Svátek Sv. Rodiny - neděle v oktávu Nar. Páně C - Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách (Žalm 127)

31.12. Silvestr C - Radujte se nebesa a zajásej země (Žalm 88)

Slavnost Matky Boží Pany Marie - 1. ledna A - Bože, buď milostiv a žehnej nám (Žalm 66)

Slavnost Matky Boží Pany Marie - 1. ledna B - Bože, buď milostiv a žehnej nám (Žalm 66)

Slavnost Matky Boží Pany Marie - 1. ledna C - Bože, buď milostiv a žehnej nám (Žalm 66)

2. neděle po Narozeni Páně A - Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (Žalm 147)

2. neděle po Narození Páně B - Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (Žalm 147)

2. neděle po Narození Páně C - Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (Žalm 147)

Slavnost Zjevení Páně - 6. ledna A - Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země (Žalm 71)

Slavnost Zjevení Páně - 6. ledna B - Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy světa (Žalm 71)

Slavnost Zjevení Páně - 6. ledna C - Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země (Žalm 71)

Svátek Křtu Páně - neděle po 6. lednu A - Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu (Žalm )

Svátek Křtu Páně - neděle po 6. lednu B - Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu (Žalm 28)

Svátek Křtu Páně - neděle po 6. lednu C - Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu (Žalm 28)

Popeleční středa C - Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. (Žalm 50)

Popeleční středa B - Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili (Žalm 50)

1. neděle postní A - Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili (Žalm 50)

1. neděle postní B - Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou vůli (Žalm 24)

1. neděle postní C - Buď se mnou, Pane, v mé tísni (Žalm 90)

2. neděle postní A - Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe (Žalm 32)

2. neděle postní B - Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých (Žalm 115)

2. neděle postní C - Hospodin je mé světlo a má spása (Žalm 26)

3. neděle postní A - Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! (Žalm 94)

3. neděle postní B - Pane, ty máš slova věčného života. (Žalm 18)

3. neděle postní C - Hospodin je milosrdný a milostivý (Žalm 102)

4. neděle postní A - Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám (Žalm 22)

4. neděle postní B - Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás. (Žalm 136)

4. neděle postní C - Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý (Žalm 33)

5. neděle postní A - U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení (Žalm )

5. neděle postní B - Stvoř mi čisté srdce, Bože. (Žalm 50)

5. neděle postní C - Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost (Žalm 125)

6. neděle postní - Květná AB - Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? (Žalm 21)

6. neděle postní - Květná C - Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? (Žalm 21)

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - druhá mše AB - Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho (Žalm 117)

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - druhá mše C - Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho! (Žalm 117)

2. neděle velikonoční B - Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky (Žalm 117)

2. neděle velikonoční A - Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky (Žalm 117)

2. neděle velikonoční C - Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky (Žalm 117)

3. neděle velikonoční A - Ukaž mi, Pane cestu k životu (Žalm )

3. neděle velikonoční B - Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář (Žalm 4)

3. neděle velikonoční C - Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil (Žalm 29)

4. neděle velikonoční A - Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám (Žalm 22)

4. neděle velikonoční B - Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním (Žalm 117)

4. neděle velikonoční C - Jsme jeho lid a stádce, které on pase (Žalm 99)

5. neděle velikonoční A - Ať spočine na nás Hospodine, tvé milosrdenství (Žalm 32)

5. neděle velikonoční B - Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromážděni (Žalm 21)

5. neděle velikonoční C - Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi (Žalm 144)

6. neděle velikonoční A - Jásejte Bohu, všechny země (Žalm 65)

6. neděle velikonoční B - Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů (Žalm 97)

6. neděle velikonoční C - Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! (Žalm 66)

Slavnost Nanebevstoupení Páně AB - Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub (Žalm 46)

Slavnost Nanebevstoupení Páně C - Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub (Žalm 46)

7. neděle velikonoční A - Věřím že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých (Žalm )

7. neděle velikonoční B - Hospodin si zřídil na zemi trůn. (Žalm 102)

7. neděle velikonoční C - Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí (Žalm 96)

Slavnost Seslání Ducha svatého - vigilie ABC - Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země (Žalm 103)

Slavnost Seslání Ducha svatého - ve dne ABC - Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země (Žalm 103)

2. neděle v mezidobí AB - Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli (Žalm 39)

2. neděle v mezidobí C - Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech (Žalm 95)

3. neděle v mezidobí A - Hospodin je mé světlo a má spása (Žalm 26)

3. neděle v mezidobí B - Ukaž mi své cesty, Hospodine (Žalm 24)

3. neděle v mezidobí C - Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život (Žalm 18)

4. neděle v mezidobí A - Blahoslavení chudí v duchu nebo jejich je království nebeské (Žalm )

4. neděle v mezidobí B - Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu, nezatvrzujte svá srdce (Žalm 94)

4. neděle v mezidobí C - Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti (Žalm 70)

5. neděle v mezidobí A - Spravedlivý září v temnotách jako světlo (Žalm )

5. neděle v mezidobí B - Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce (Žalm 146)

5. neděle v mezidobí C - Budu ti hrát, Hospodine, před anděly (Žalm 137)

6. neděle v mezidobí A - Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově (Žalm )

6. neděle v mezidobí B - Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany (Žalm 31)

6. neděle v mezidobí C - Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina (Žalm 1)

7. neděle v mezidobí A - Hospodin je milosrdný a milostivý (Žalm 102)

7. neděle v mezidobí B - Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě (Žalm 40)

7. neděle v mezidobí C - Hospodin je milosrdný a milostivý (Žalm 102)

8. neděle v mezidobí A - V Bohu jen odpočívej, duše má (Žalm )

8. neděle v mezidobí B - Hospodin je milosrdný a milostivý. (Žalm 102)

8. neděle v mezidobí C - Dobré je chválit Hospodina (Žalm 91)

9. neděle v mezidobí A - Buď mi, Hospodine, ochrannou skálou (Žalm )

9. neděle v mezidobí B - Plesejte Bohu, který nám pomáhá (Žalm 80)

9. neděle v mezidobí C - Jděte do celého světa a hlásejte evangelium (Žalm 116)

10. neděle v mezidobí A - Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu (Žalm )

10. neděle v mezidobí B - U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení (Žalm 129)

10. neděle v mezidobí C - Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil (Žalm 129)

11. neděle v mezidobí A - Jsme jeho lid a stádce, které on pase (Žalm 99)

11. neděle v mezidobí B - Dobré je chválit Hospodina (Žalm 91)

11. neděle v mezidobí C - Odpusť, Pane, co jsem zavinil hříchem (Žalm 31)

12. neděle v mezidobí A - Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce (Žalm )

12. neděle v mezidobí B - Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství trvá na věky (Žalm 106)

12. neděle v mezidobí C - Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože! (Žalm 62)

13. neděle v mezidobí A - Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech (Žalm 88)

13. neděle v mezidobí B - Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil (Žalm 29)

13. neděle v mezidobí C - Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem (Žalm 15)

14. neděle v mezidobí A - Budu velebit tvé jméno na věky, můj Bože, Králi (Žalm 144)

14. neděle v mezidobí B - Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje (Žalm 122)

14. neděle v mezidobí C - Jásejte, Bohu, všechny země! (Žalm 65)

15. neděle v mezidobí A - Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek (Žalm )

15. neděle v mezidobí B - Pane, ukaž nám své milosrdenství. (Žalm 84)

15. neděle v mezidobí C - Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci (Žalm 68)

16. neděle v mezidobí A - Tys, Pane, dobrý a shovívavý (Žalm )

16. neděle v mezidobí B - Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. (Žalm 22)

16. neděle v mezidobí C - Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku? (Žalm 14)

17. neděle v mezidobí A - Jak miluji tvůj zákon, Hospodine (Žalm )

17. neděle v mezidobí B - Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine (Žalm 144)

17. neděle v mezidobí C - Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě (Žalm 137)

18. neděle v mezidobí A - Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine (Žalm 144)

18. neděle v mezidobí B - Hospodin jim dal nebeský pokrm. (Žalm 77)

18. a 27. neděle v mezidobí C - Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! (Žalm 94)

19. neděle v mezidobí A - Pane, ukaž nám své milosrdenství (Žalm 84)

19. neděle v mezidobí B - Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. (Žalm 33)

20. neděle v mezidobí B - Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. (Žalm 33)

21. neděle v mezidobí B - Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. (Žalm 33)

19. neděle v mezidobí C - Blaze národu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek (Žalm 32)

20. neděle v mezidobí A - Ať tě, Bože, velebí národy, at' tě velebí kdekterý národ! (Žalm 66)

20. neděle v mezidobí C - Hospodine, na pomoc mi pospěš! (Žalm 39)

21. neděle v mezidobí A - Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj! (Žalm )

21. neděle v mezidobí C - Jděte do celého světa a hlásejte evangelium (Žalm 116)

22. neděle v mezidobí A - Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! (Žalm 62)

22. neděle v mezidobí B - Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku (Žalm 14)

22. neděle v mezidobí C - Bože, ve své dobrotě ses postaralo chudáka (Žalm 67)

23. neděle v mezidobí A - Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! (Žalm 94)

23. a 32. neděle v mezidobí B - Duše má, chval Hospodina (Žalm 145)

23. neděle v mezidobí C - Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení! (Žalm 89)

24. neděle v mezidobí A - Hospodin je milosrdný a milostivý (Žalm 102)

24. neděle v mezidobí B - Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých (Žalm 114)

24. neděle v mezidobí C - Vstanu a půjdu k svému otci. (Žalm 50)

25. neděle v mezidobí A - Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají (Žalm )

25. neděle v mezidobí B - Pán mě udržuje na živu (Žalm 53)

25. neděle v mezidobí C - Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého (Žalm 112)

26. neděle v mezidobí A - Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování (Žalm )

26. neděle v mezidobí B - Hospodinovy předpisy jsou správné působí radost srdci (Žalm 18)

26. neděle v mezidobí C - Duše má, chval Hospodina! (Žalm 145)

27. neděle v.mezidobí A - Dům Izraelův je vinicí Páně (Žalm )

27. neděle v.mezidobí B - Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života (Žalm 127)

27. neděle v mezidobí C - Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! (Žalm 94)

28. neděle v mezidobí A - Přebývat smím v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy (Žalm )

28. neděle v mezidobí B - Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali (Žalm 89)

28. neděle v mezidobí C - Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů (Žalm 97)

29. neděle v mezidobí A - Vzdejte Hospodinu moc a slávu (Žalm )

29. neděle v mezidobí B - Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství (Žalm 32)

29. neděle v mezidobí C - Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi (Žalm 120)

30. neděle v mezidobí A - Miluji tě, Hospodine, má sílo (Žalm 17)

30. neděle v mezidobí B - Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost (Žalm 125)

30. neděle v mezidobí C - Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel (Žalm 33)

31. neděle v mezidobí A - Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji! (Žalm 33)

31. neděle v mezidobí B - Miluji Tě, Hospodine, má sílo. (Žalm 17)

31. neděle v mezidobí C - Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi (Žalm 144)

32. neděle v mezidobí A - Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! (Žalm 62)

32. neděle v mezidobí B - Duše má, chval Hospodina (Žalm 145)

32. neděle v mezidobí C - Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe (Žalm 16)

33. neděle v mezidobí A - Blaze každému, kdo se bojí Hospodina (Žalm 127)

33. neděle v mezidobí (pondělí velikonoční ABC) B - Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě (Žalm 15)

33. neděle v mezidobí C - Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva (Žalm 97)

Slavnost Ježíše Krista Krále A - Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám (Žalm 22)

Slavnost Ježíše Krista Krále B - Hospodin kraluje, oděl se velebností (Žalm 92)

Slavnost Ježíše Krista Krále (Posvěcení kostela) C - Do domu Hospodinova půjdeme s radostí (Žalm 121)

Slavnost Nejsvětější Trojice A - Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, chvályhodný a svrchovaně velebený na věky (Žalm )

Slavnost Nejsvětější Trojice B - Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek (Žalm 32)

Slavnost Nejsvětější Trojice C - Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! (Žalm 8)

Slavnost Těla a Krve Páně A - Jeruzaléme, oslavuj Hospodina (Žalm )

Slavnost Těla a Krve Páně B - Vezmu kalich spásy a budu vzývat (Žalm 115)

Slavnost Těla a Krve Páně C - Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova! (Žalm 109)

Adorace o slavnosti Těla a Krve Páně ABC - Pojďte se poklonit Pánu! (Žalm )

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova A - Hospodinova láska od věků pro ty, kdo se ho bojí (Žalm )

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova B - S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy (Žalm Jz 12)

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova C - Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám (Žalm 22)

Původní obsah A cyklu 1 (Žalm )

Původní obsah A cyklu 2 (Žalm )

Původní obsah A cyklu 3 (Žalm )

Původní obsah A cyklu 4 (Žalm )

Původní obsah B cyklu 1 (Žalm )

Původní obsah B cyklu 2 (Žalm )

Původní obsah C cyklu 1 (Žalm )

Původní obsah C cyklu 2 (Žalm )

Původní obsah C cyklu 3 (Žalm )

Tiráž (Žalm )