707 Ježíši Králi

noty v TIF

1. Ježíši, Králi nebe a země, tobě se koří andělů chór, velebnost tvoji v hymnech a písních opěvá svatých a světic sbor. Nám zahaluješ tvář ve svátosti, víra však zří ji oslavenou. a svému Králi ve svatostánku vzdáváme úctu no kolenou.

2. Ježíši, Králi nebe a země, tvá láska jako nebeská zář ze srdce tvého oslaveného rozjasňuje všech blažených tvář. Nám zahaluješ je ve svátosti, láska však tuší nebeský zdroj. Ježíši, Králi pokojných duší, se srdcem svým nás navěky spoj.

3. Ježíši, Králi nebe a země, jenž jsi nás krví svou vykoupil, dál kraluj v srdcích svých věrných dětí, víru v nás oživ, naději sil. Věříme v tebe, žes Bohem naším, žes cesta naše a život náš. Kéž k Srdci tvému lnem živou láskou; ty v sobě věčný zdroj pravdy máš.

4. Ježíši, Králi nebe a země, svůj pokoj sešli do rodin všech, ze Srdce svého lásku a věrnost do srdcí jejich prouditi nech, Dej mužům stálost pěstouna svého, dej ženám mírnost matičky své, ať v denním díle i s dětmi slyš! tvůj hlas, jak všechny k nebesům zve.

5. Ježíši, Králi nebe a země, přitáhni k sobě náš český lid, ať v jeho srdci a v jeho mysli vládne tvůj řád a bezpečný klid. Ó, dej mu víru, naději, lásku, uchraň ho hříchů, nesvornosti, ať opět uzná království tvoje, sklání se před tvou velebností.

6. Ježíši, Králi nebe a země, buď Králem v církvi, dědictví svém, aby nás vedla v nebeský domov, jejž z lásky k nám jsi připravil všem. Nauč nás lásce k té matce dobré, která nás vede jak dítky své, dej jí svou sílu, by přemáhala samého pekla nástrahy zlé.

7. Ježíši, Králi nebe a země, popřej nám místa v království svém, až dokonáme pouť žití svého po mnoha zkouškách, po boji všem. Přijď království tvé, v němž není bolu, v němž není slzí bolestných víc, kde věčné blaho a věčná radost ozařuje všech blažených líc.