hodnoty vlozit do formulare inspiro2.php
ulozene hodnoty z background2.php
picWidth=500&picHeight=500&pozadir=20&pozadig=30&pozadib=10&popredir=20&popredig=30&popredib=40&pomer=&elipsa=0&r1=179&nuhelnik=10&obvod=1&hroty=0&hvezda=1&velikosthrotu=5