O nevyhnutém utrpení

(©) Jeroným Klimeš 1996

 

Poznámka: Jeden z mnoha článků roku 1996. Tady někde jsem se začínal vyrovnávat s otázkou zla ve světě, tato fáze zřejmě vrcholila v roce 1997 po rozchodu s Mirkou a mám pocit, že stále ještě doznívá. Do té doby byla pro mě otázka zla versus Boží dobrota spíše akademickou diskusí, než životním problém. Nutno říci, že akademicky jsem ji měl zvládnutou dobře. :-) No ale, zaplať pánbu, že jsem na ni byl připraven alespoň teoreticky, když ne prakticky.

Snad nejhorší myšlenka, která může věřícího napadnout, když stojí tváří tvář nebezpečí, a má potřebu volat k Bohu o pomoc, zní: "Nepomohl ani svému Synu, proč by měl pomáhat mně." Existuje na tuto myšlenku, která je tím vtíravější, čím děsivější je blížící se zlo, nějaká uspokojující odpověď? Snad, pokusme se o ni.

Křesťanství je z vnějšího pohledu naprosto bláznivé náboženství: Bůh nechává zlými lidmi zabít vlastního Syna, pro kterého v jeho nejtěžší chvílích ani nehne prstem, a pak se to snaží 'dohonit' tím, že je vzkřísí z mrtvých. A jaké záruky má věřící, který má do svatého života Božího Syna asi tak daleko jako je nebe nad zemí? Kromě vzdálených příslibů posmrtného života nic moc. Je až s podivem, že něco takového se vůbec mohlo stát jedním z největších náboženství všech dob. Ale přeci tady musí být něco, co kompenzuje tuto frustraci. Jakou náhradu má člověk za to, že je křesťanem. Nebylo by pro něho výhodnější žít si dál v klidu, nezávisle na požadavcích takového Boha?

Když porovnáme světová monoteistická náboženství, zjistíme, že jedním význačným rozdílem je skutečnost, že v křesťanství Bůh přestává být despotickým vládcem. Již ho nebaví za vše nést odpovědnost, všechno direktivně určovat. Jedině v křesťanství (a to například pobuřuje Muslimy) Kristus přichází s větou (Jan 15, 15): "Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce." Bůh sám nabízí přátelství, ale toto přátelství je spojeno se spoluzodpovědností: "Ten služebník, který zná vůli svého pána, a přece není hotov podle jeho vůle jednat, bude velmi bit. Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více." (Lk 12, 48)

Za přátelství či dokonce partnerství s Bohem člověk musí hodně zaplatit. Přebírá svůj díl odpovědnosti za tu část Božího království, ve které je správcem. A podobně jako od kapitána lodi i od něho se bude očekávat, že svou loď opustí jako poslední a možná s ní i zahyne. Pochopitelně, že mnoho lidí za takovou cenu vůbec o privilegium být přítelem Boha nestojí. Mnohem více jim vyhovuje alibistický postoj zaměstnance, který má "ve čtyři padla". Ano, vyžaduje to již velkou vyspělost od člověka, aby stále nespoléhal na Boha, že si coby šéf tohoto světa udělá pořádek ve svých věcech. Zdá se že Boha Nového Zákona už nebaví fungovat jako věčný Bajaja: na bujném oři přicválat s bílým chocholem na hlavě, zabít zlého draka a pak zmizet. Nicméně není pochyb, že je lidskou potřebou mít nějakého takového supermana v záloze pro chvíle, kdy člověku dochází síly.

Vztah Boha ke Kristu a zároveň postoj Krista ke zlu, které bylo v dané chvíli nevyhnutelné, jsou instruktážním příkladem postoje, jaký má člověk zaujmout vůči podobnému zlu, které je nevyhnutelné, a zároveň jsou i odpovědí na otázku, co člověk může od Boha v takových chvílích očekávat: Možná, že Bůh jej ochrání od blížícího se zla, stejně, jako mnohokrát zachránil i Krista, ale možná, že bude muset "vypít kalich utrpení až do dna". Neexistuje-li cesta, jak se danému zlu vyhnout, pak ani není cesta, jak donutit Boha k pomoci, ale v Kristu máme příklad, jak se k tomuto zlu postavit, když se přesvědčíme, že toto zlo je nevyhnuté.

V Gestemanské zahradě se Kristus nejprve modlil za odvrácení své smrti a byl to zřejmě právě pohled na spící učedníky, kteří za ním šli bez velké iniciativy a minimálním nasazením, že to bude pouze cesta kříže, která je vytrhne ne z fyziologického spánku, ale ze spánku služebníka, který nemá žádnou odpovědnost za běh světa, za úděl Božího království, které uchvacují násilníci. Připomeňme si ještě jednou tuto postupnou změnu Kristova postoje, kterou měl na svědomí pohled na spící učedníky: Na spícího Petra, který se nejprve dušuje, že on jej nikdy nezradí, a podruhé na spícího Petra, který není schopen ani hodinu s Kristem bdít. Při první modlitbě ještě doufá: "...je-li možné...", ale pohled na spící učedníky vede ke změně: "... není-li ...", která se druhým návratem a třetí modlitbou utvrzuje v konečné odhodlání podstoupit cestu kříže (Mt 26, 31nn):

"Tu jim Ježíš řekl: "Vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť je psáno: 'Budu bít pastýře a rozprchnou se ovce stáda.' Po svém vzkříšení však vás předejdu do Galileje." Na to mu řekl Petr: "Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne!" Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, že ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš." Petr prohlásil: "I kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě." Podobně mluvili všichni učedníci.

Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: "Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil." Vzal s sebou Petra a oba syny Zebedeovy; tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl: "Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!" Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: "Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš." Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: "To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé." Odešel podruhé a modlil se: "Otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle." A když se vrátil, zastihl je opět spící; nemohli oči udržet.

Nechal je, zase odešel a potřetí se modlil stejnými slovy. Potom přišel k učedníkům a řekl jim: "Ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se hodina, a Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje."

Počet normostran: 2,67 Datum vytvoření: 22.8.1996