Sancti Patricii Hymnus ad Temoriam

Do češtiny z angličtiny přeložil Svato Schutzner, který k tomu dodává:

"Originál není latinský, nýbrž paleoirský, anonymní byť připisovaný svatému Patriku. Jeho titul je Faieth fiada ["Deer's cry"], a začíná "Atomriug in diu" [něco jako "vydechuju do dne"]. Anglický text jsem. pamatuji-li se, našel v britské verzi nové liturgie hodinek, mezi básněmi a hymnami, kterých lze použít místo tradičních - tak jako v americké verzi je na př. Whar Child is this - pokud tyhle zvolitelné texty neodstranila pozdější konzervativní cenzura."


Zvedám se, vítám nový den

ve velké síle, voláním Trojice

ve víře v Trojitost,

vyznáním jedinosti

všeho stvoření Stvořitele.

Ad Temoriam hodie potentiam praepollentem invoco Trinitatis,

Credo in Trinitatem sub unitate numinis elementorum.Zvedám se, vítám nový den

v síle zrození Krista, a v síle Křtu,

v síle ukřižování a pohřbu,

silou Zmrtvýchvstání a vstupu na nebe,

a v síle toho, když přijde Jeho soud,

Apud Temoriam hodie virtutem nativitatis Christi cum ea ejus baptismi,

Virtutem crucifixionis cum ea ejus sepulturae,

Virtutem resurrectionis cum ea ascensionis,

Virtutem adventus ad judicium aeternum.

Zvedám se, vítám nový den

I v síle lásky Cherubů

a poslušnosti andělů

a služby archandělů

V naději vzkříšení, kdy přijde odměna.

V modlitbách patriarchů,

v proroctvích proroků,

v kázání apoštolů,

ve víře vyznavačů,

v nevinnosti svatých panen,

v činech všech lidí spravedlivých.

Apud Temoriam hodie virtutem amoris Seraphim in obsequio angelorum,

In spe resurrectionis ad adipiscendum praemium.

In orationibus nobilium Patrum,

In praedictionibus prophetarum,

In praedicationibus apostolorum,

In fide confessorum,

In castitate sanctarum virginum,

In actis justorum virorum.

Zvedám se, vítám nový den

silou oblohy,

světlem slunce,

září měsíce,

nádheře ohně,

náhlosti blesku,

rychlosti větru,

hlubiny moře,

trvání země,

pevnosti skal.

Apud Temoriam hodie potentiam coeli,

Lucem solis,

Candorem nivis,

Vim ignis,

Rapiditatem fulguris,

Velocitatem venti,

Profunditatem maris,

Stabilitatem terrae,

Duritiam petrarum.

Zvedám se, vítám nový den

s Boží silou vést mne.

S Boží mocí držet mne,

s Boží moudrostí řídit mne,

s Božím okem, aby vidělo přede mne,

s Božím sluchem, abych byl slyšen,

s Božím slovem, aby mluvilo za mne,

s Boží rukou, aby mne hlídala,

s Božím štítem, aby mne chránil,

s Božím vojskem, aby mne ubránilo

od osidel všech ďáblů,

od pokušení neřestí,

od kohokoli, kdo mi bude chtít zlé,

ať zdaleka, ať zblízka.

Ad Temoriam hodie potentia Dei me dirigat,

Potestas Dei me conservet,

Sapientia Dei me edoceat,

Oculus Dei mihi provideat,

Auris Dei me exaudiat,

Verbum Dei me disertum faciat,

Manus Dei me protegat,

Via Dei mihi patefiat,

Scutum Dei me protegat,

Exercitus Dei me defendat,

Contra insidias daemonum,

Contra illecebras vitiorum,

Contra inclinationes animi,

Contra omnem hominem qui meditetur injuriam mihi,

Procul et prope,

Cum paucis et cum multis.

A dnes svolávám

ty síly všecky mezi sebe a ona zla,

proti každé kruté nemilosrdné moci

která chce škodit tělu a duši.

Proti věštbám falšných proroků,

proti temným zákonům pohanství,

proti lživým zákonům heretiků,

proti řemeslu modlářství,

proti čarám čarodějnic, kovářů a mágů,

proti naukám, jež kazí lidské tělo a duši.

Posui circa me sane omnes potentias has

Contra omnem potentiam hostilem saevam

Excogitatam meo corpori et meae animae;

Contra incantamenta pseudo-vatum,

Contra nigras leges gentilitatis,

Contra pseudo-leges haereseos,

Contra dolum idololatriae,

Contra incantamenta mulierum,

Et fabrorum ferrariorum et druidum,

Contra omnem scientiam quae occaecat animum hominis.

Ať mne dnes Kristus ochrání

proti jedu, proti plameni.

Proti utonutí, proti zranění

Abych se dočkal plnosti dobra.

Christus me protegat hodie

Contra venenum,

Contra combustionem,

Contra demersionem,

Contra vulnera,

Donec meritus essem multum praemii.

Kristus se mnou,

Kristus přede mnou,

Kristus za mnou,

Kristus uvniř mne,

Kristus pode mnou,

Kristus nade mnou.

Kristus po mé pravici,

Kristus po mé levici.

Kristus když lehám,

Kristus když si sedám,

Kristus když vstávám.

Christus mecum,

Christus ante me,

Christus me pone,

Christus in me,

Christus infra me,

Christus supra me,

Christus ad dextram meam,

Christus ad laevam meam,

Christus hine,

Christus illine,

Christus a tergo.

Kristus v srdci každého, kdo na mne myslí,

Kristus na rtech každého, kdo o mně mluví,

Kristus v každém oku, které mne vidí,

Kristus v každém uchu, které mne slyší.

Christus in corde omnis hominis quem alloquar,

Christus in ore cujusvis qui me alloquatur,

Christus in omni oculo qui me videat,

Christus in omni aure quae me audiat.Zvedám se, vítám nový den

ve velké síle, voláním Trojice

ve víře v Trojitost,

vyznáním jedinosti

všeho stvoření Stvořitele.

Ad Temoriam hodie potentiam praepollentem invoco Trinitatis.

Credo in Trinitatem sub Unitate numinis elementorum.
Domini est salus,

Domini est salus,

Christi est salus,

Salus tua, Domine, sit semper nobiscum.

Latin and modern English version - The Breastplate of St Patrick (Sancti Patricii Lorica)
      http://nautamundonaufrago.blogspot.cz/2011/03/sancti-patricii-lorica.html