Onanie a jiné nešvary

(c) Jeroným Klimeš 1995

Poznámka: Nějaká reakce na BBSce.

Ahoj lidi,

Já nevím, co pořád máte s tou onanií, vždyť až zas takový problém to není. Důležité je si uvědomit, že se jedná o dvě klasifikace. Jedna je teologická, druhá je psychologická.

K té psychologické. Když se pokusíte korelovat fakt, že někdo občas onanuje, s jakýmkoli jiným psychologickým faktem, tak pravděpodobně nedostanete žádnou významnou závislost. Proto není možno konstatovat psychologickou škodlivost tohoto jevu, je-li v rámci určitých mezí. Pokud bychom však korelovali lidi onanující vícekrát než jednou denně, je pravděpodobné, že nějaké negativní závislosti významné budou (například možná s celkovým neurotismem), protože je prostou úvahou zřejmé, že tak častá onanie neslouží jenom k vybití sexuální tenze, ale především má ještě jinou funkci v psychice daného člověka - například může dočasně snižovat pocity osamění, uklidňovat napětí, stres ap. Nicméně, pokud není v moci daného člověka s onanismem přestat, pak vzhledem ke ztrátě nebo omezení příčetnosti přestává být tak jako tak předmětem morálky a je to spíše záležitostí psychologa či sexuologa.

K teologická klasifikaci. Podle křesťanské morálky může jednotlivci patřit jakákoliv věc jenom ne lidský život. Ten a vše, co k němu patří je výlučným, svrchovaným a ze strany jednotlivce nedotknutelným vlastnictvím Boha. Křesťanská (katolická) morálka o onanii nic nevěděla až do roku 1760, kdy švýcarský psychiatr jménem Tissot přišel s nápadem, že šílenství vzniká z nadměrně masturbace, a této pověry se chytili populární katechismy pro mládež. Nicméně takto se tato věc stala předmětem zkoumání morálky a je vcelku zřejmé, že se jedná o síly přirozeně zaměřené ke vniku života, a tak se na ně uplatnila výše uvedená restrikce. Proto dnes není možné jen tak mýrnix týrnix prohlásit, že to není věc morálky, a vrátit se do stavu před rokem 1760, aniž by s tím nepadl celý morální systém. Morální teologie jinými slovy dospěla k určitému objevu, protože se vyvíjí stejně jako každá jiná věda. Od věřícího se tedy očekává, že pokud na to má sílu, tak se onanie vzdá. Pokud na to nemá, jak bylo naznačeno výše, přestává to být záležitost morálky a tedy i hříchu. Záleží tedy na svědomí každého jedince, aby realisticky posoudil zda se bez občasné onanie obejde.

Škodlivost onanie byla přeceňována, ale bylo to spíše kvůli celkově puritánskému sociálnímu klimatu posledních dvou až třech století našeho slavného novověku. Tedy není to záležitost středověku a jen z části záležitost křesťanství. Vývoj morální teologie po 2. vatikánském koncilu je také mnohem chápavější při posuzování morálních aspektů lidského jednání, zvláště při posuzování jednotlivých případů. Mohu citovat Dr. Skoblíka (1994), který jistě nepatří radikálním liberálům: "Po stránce objektivní chápe morální teologie masturbaci jak z povahy věci, tak z postoje magisteria (Vatikánu) jako závažné provinění. Po stránce subjektivní ovšem vidí masturbaci ve světle moderních poznatků o složitosti zrodu a rozvoje sexuální života člověka. Proto připouští řadu omluvných důvodů, snižující mravní závažnost jednání."

Pro pochopení chování církve v tomto bodě je důležité si uvědomit jeden její úkol, totiž hlásání mravního ideálu. (Zde je jedno, jestli se shoduje nebo rozchází s vaším.) Jisté psychologické teorie (konkrétně teorie kognitivní konsonance a disonance, L. Festinger a spol.) objasňují, co se děje s člověkem, který si uvědomuje mravní konflikt mezi svým přesvědčením a svým chováním. Tento konflikt - disonanci může řešit dvojím způsobem: změnit chování nebo změnit přesvědčení - ideál. Opravdu obě tyto tendence jsou měřitelné. Z hlediska kohokoliv, kdo hlásá jakýkoliv ideál, je však nepřijatelný druhý způsob řešení kognitivní disonance, tj. změna ideálu, metru, kterým budu poměřovat své jednání. I já mohu skákat 5 metrů, pokud si zkrátím metr na délku jedné stopy. To je sice psychologicky vysvětlitelné chování, ale jistě málo obdivuhodné či hodné následování. Proto cílem je spíše změnit své jednání, než pokřivit či devalvovat ideál.

Tento styl jednání je patrný i v církevní praxi. Třeba na výše uvedeném citátu, který jinými slovy říká: Onanie jako taková, bez polehčujících okolností je vážné provinění, ale v praxi je možno poměrně často tyto polehčující okolnosti střetnout. = Chceme rozhodně udržet a potvrdit, že součásti mravního ideálu je i neonanovat, ale na druhé straně nechceme nespravedlivě odsuzovat ty, kteří nezaviněně tento ideál nemohou dosáhnout. Mimochodem již sám fakt, že se tak snadno připouští polehčující okolnosti svědčí o tom, že to není až tak vážné provinění, například ve srovnání s zabitím člověka, zapřením víry či jinými hříchy v sexuální oblasti.

Jak vidíme, oficiální postoje církve jsou vcelku tolerantní a přirozeně mírně konzervativní. Já samozřejmě jako křesťan souhlasím s prvotním předpokladem, tzn. že Bůh je vlastník mého života, a pokud lze legitimně z něho dedukovat zákaz onanie, pak je jen otázkou mé velkorysosti a otázkou mých sil se této, jinak jistě příjemné věci vzdát. Stejně i tak oficiální církev v rámci zachování logiky, pokud chce hlásat vznešenost lidského života, musí chtě nechtě trvat na odmítání onanie, samozřejmě pokud to vyplývá z prvotního předpokladu, ten je totiž rozhodně ten nejdůležitější.

O čem je možno vést rozumně diskusi: O tom, zda každý hřích v sexuální oblasti je nutně svou povahou vážným proviněním (míněno bez polehčujících okolností) - o tom nejsem přesvědčen, ale to je vůbec trochu zmatená otázka klasifikace hříchů na lehké a těžké a tedy ne otázka onanie jako takové. Otázka do jaké míry je rozumné a žádoucí bazírovat na jednotlivých, dedukovaných závěrech ze základních ideálů, a do jaké míry apelovat spíše na celkovou osobní odpovědnost člověka za svůj život. To je otázka důrazu na "slepou poslušnost" versus uvědomění celkového smyslu požadavků. To je zase otázka, jakým stylem má být evangelium hlásáno, a ne otázka jednotlivých dedukovaných požadavků, jako je onanie. Ta podle mého názoru rozhodně nestojí za moc velikou diskusi, zvláště v případě, že většina přispěvovatelů v tomto boadru nejsou katolíci, proto si nemusí s nějakými dedukcemi lámat hlavu. Mnohem zajímavější je podle mého soudu diskuse o prvotních ideálech.

Čtenáře a přispěvovatele zdraví

Jerom na nové adrese