Česká verze

Titl.
Arcibiskupství pražské
Hradčanské nám 56/16
119 02 Praha 1

Věc: Vyjádření ke sloučení farností Klecany, Odolena Voda a Líbezníce

Vážený pane kardinále,

Reagujeme tímto na Váš dopis, adresovaný našim farnostem.

Se sloučením uvedených farností nesouhlasíme a náš postoj dokládáme těmito důvody:

1. Máme obavy z úpadku duchovního života ve zrušených farnostech. Filiální kostel bude mít nezaručenou periodicitu mší sv. zejména v případě nástupu jiného kněze. Starší lidé mají omezenou mobilitu pro návštěvu jiných kostelů.

2. Při Vaší návštěvě dne 26.6.2005 v Líbeznících bylo diskutováno o mnoha problémech, o záměru plánovaného sloučení však nepadlo ani slovo. Rovněž při předchozí návštěvě pana biskupa V. Malého tento problém zmíněn nebyl. Tím byla znemožněna jakákoliv reakce ze strany farníků.

3. Žádnou informaci jsme nedostali do konce roku 2005 ani od obou vikářů, ani z arcibiskupství, přičemž účinnost tohoto opatření se datuje již od 1. ledna 2006.

4. Podle “Metodického postupu pro slučování farností” s kterým jsme byli seznámeni, má trvat příprava na sloučení včetně příslušných právních úkonů jeden rok. Vzhledem k doručení tohoto dokumentu až 3.ledna 2006, jsou tyto úkony v žádaném termínu stejně neproveditelné.

5. Není řešena otázka přítomnosti kněze na faře v Odolena Vodě. Fara je obsazena a přitom fara v Klecanech, do které bylo investováno značné množství prostředků, by byla opuštěna.

6. Máme obavy i z toho, že tak zvané filiální kostely mohou být v průběhu let vůbec uzavřeny.

7. Ve vesnicích jako např. Líbeznice nebo Hovorčovice a Měšice se v poslední době rozšiřuje zástavba, roste počet obyvatel a je proto naprosto neúnosné takové opatření. Navíc občané zejména z řad podnikatelů věnovali sponzorské dary, které spolu s prostředky památkové péče umožnily značně pokročit v renovaci interiéru kostela v Líbeznících ( např. historické lustry, obrazy křížové cesty a historická kazatelna)

8. Při přípravě církevního sněmu se sněmovní kroužky zabývaly celou řadou problémů podle témat, která jsme dostávali z arcibiskupství. Za celé tři roky se neobjevila ani jedna otázka, týkající se reorganizace farností, která pak lavinovitě propukla v roce 2005 a zasáhla bez upozornění i naše tři farnosti.

Uvědomujeme si, že v této obtížné době při nedostatku kněží musíte řešit mnohdy složité situace a vydávat nepopulární rozhodnutí. Na druhé straně bychom však byli rádi “přitom” s dostatečnou a včasnou informovaností. Věříme, že v tomto konkrétním případě rozhodnutí o sloučení farností zrevidujete.

 

V Líbeznících dne 22.ledna 2006

Za farníky a občany z farností Klecany, Líbezníce, Hovorčovic a Měšic

Kontaktní adresy:

Ing. Karel Stoll, CSc.
Hovorčovická 378
250 65 Líbeznice

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
U Kola 101
250 65 Líbeznice

Anna Sirotková
U Tratě 83
250 64 Měšice

Růžena Pancířová
Lánská 253
250 65 Líbeznice

Německý překlad

Erzbistum Prag
Hradčanské nám 56/16
119 02 Praha 1
Tschechische Republik

Betrifft: Ansatz zu Vereinigung der Pfarrsprengel Klecany, Odolena Voda a Líbeznice

Sehr geehrte Herr Kardinal,

Wir reagieren auf diese Weise auf Ihren Brief, der unseren Pfarrsprengeln adressiert war.

Wir bejahen nicht die Vereinung der bezogenen Pfarrsprengel und belegen unsere Einstellung mit diesen Gründen:

  1. Wir befürchten einen Verfall des geistlichen Lebens in den aufgehobenen Pfarrsprengeln. Die Filialkirchen werden nicht eine garantierte Periodizität der Gottesdienste haben, hauptsächlich im Falle des Antritts eines neuen Priesters. Die älteren Leute haben begrenzte Mobilität für Besuche von Kirchen an anderen Orten.
  2. Bei Ihrem Besuch am 26. 6. 2005 in Líbeznice wurde über viele Probleme diskutiert, aber man sagte kein Wort über die geplanten Vereinung. Beim vorangehenden Besuch des Bischof V. Malý war dieses Problem ebenfalls nicht erwähnt. Auf diese Weise war jede Reaktion seitens der Gemeindemitglieder verunmöglicht.
  3. Wir haben keine Information bis zum Ende des Jahres 2005 bekommen, weder von beiden Vikaren, noch vom Erzbistum, wobei diese Entscheidung schon seit dem 1. Januar 2006 wirkungsvoll ist.
  4. Wir waren mit dem "Methodischen Ablauf von Pfarrvereinungen" bekanntgemacht, aber nach diesem Ablauf sollte die Vorbereitung auf Vereinung inclusive rechtlicher Verrichtungen ein Jahr dauern. Angesichts der Aushändigung des betreffenden Briefes erst am 3. Januar 2006, sind diese Verrichtungen im geforderten Termin keinesfalls durchführbar.
  5. Die Frage nach der Anwesenheit von einem Priester im Pfarrhaus Odolena Voda ist auch nicht erörtert worden. Das Pfarrhaus ist besetzt und dabei wurde das Pfarrhaus in Klecany, in das große Mittel investiert wurden, wurde verlassen.
  6. Besorgnis bereitet ebenfalls ein eventuelles Schliessen von sogenannten Filialkirchen im Ablauf der Zeit.
  7. In letzter Zeit ist im Aufschwung der Wohnbau in Dörfern wie Líbeznice, Hovorčovice oder Měšice. Die Anzahl von Bewohner wächst und deswegen brauchen wir mehr intensive Seelsorge anstelle von Aufhebung der Pfarrsprengeln. Darüber haben Bürger, vorzugsweise Unternehmemer, sponsern Gaben gewidmet. Diese Mittel zusammen mit Mitteln von der Denkmalspflege haben Fortschritte in Renovation vom Interieur der Kirche in Líbeznice (z.B. historische Leuchter, Kreuzgangbilder und eine historische Kanzel) ermöglicht.
  8. Bei der Vorbereitung vom Kirchentag beschäftigten sich die lokalen Kirchenkreise mit einer Reihe von Problemen aufgrund von Themen, die wir vom Erzbistum bekommen haben. Im Verlauf von ganzen drei Jahren erscheint keine einzige Frage betreffs der Reorganization von Pfarreien, die aber dann lawinenartig im Jahre 2005 losbrach und ohne jegliche Warnung auch unsere drei Pfarreien traf.

Wir begreifen, dass Sie in dieser schwierigen Zeit, gekennzeichnet von einem Priestermangel manchmal komplizierte Situationen entscheiden müssen samt unpopulären Verfügungen. Auf der anderen Seite wären wir gern "dabei", unterrichtet durch genügende und zeitgemässe Informationen. Wir hoffen, dass Sie in diesem konkreten Falle ihre Entscheidung unsere Pfarreien zu vereinen revidieren werden.

In Líbeznice, 22. Januar 2006

Im Vertretung von Gemeindegliedern aus den Pfarrsprengeln Klecany, Líbeznice und Odolena Voda

Die Kontaktanschriften:

Ing. Karel Stoll, CSc.
Hovorčovická 378
250 65 Líbeznice

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
U Kola 101
250 65 Líbeznice

Anna Sirotková
U Tratě 83
250 64 Měšice

Růžena Pancířová
Lánská 253
250 65 Líbeznice