Ti, kdo Tě hledají s upřímným srdcem...

(c) Mgr. Jeroným KLIMEŠ 1994

Poznámka: Článek, který se později stal součástí diplomky, z doby po druhém pobytu v Německu s mentálně postiženými lidmi.

Při čtvrté eucharistické oběti se modlíme: "Pamatuj ... na všechny své služebníky a na všechny, kdo tě hledají s upřímným srdcem." Zde církev prosí za všechny, kdo ne svojí vinou bloudí. Mezi tyto lidi patří nejenom ti, jenž právě směřují do církve, ale i někteří, kteří z nejrůznějších důvodů mají opačnou tendenci. Posláním křesťana je pomoci těmto bloudícím lidem najít cestu zpět.

Ukažme si dva příklady, kde větší pružnost v našem náboženském myšlení může ulehčit obnovení vztahu k Bohu. Podotýkám předem, že se jedná o jednotlivé případy, kde doporučení psychologa má mít terapeutický účinek. Nejedná se tedy o teologické úvahy s obecnou platností. Spíše apel na větší porozumění a chápavost pro bližní, kteří jsou z nějakého důvodu na okraji církve.

První příklad

Jak muži tak ženy mohou trpět konfliktním vztahem k opačnému pohlaví. Tato tendence není zdaleka tak vzácná, jak by se dalo na první pohled předpokládat. U žen se někdy objevuje, když měly příliš přísného otce, který je bezdůvodně ponižoval. Střetnout je můžeme u některých dcer svobodných matek.

U mužů je tato tendence vzhledem ke vztahu k Bohu bezvýznamná, nikoliv však u žen, neboť Bůh, ačkoliv je to bezpohlavní bytost, je z kulturně-historických důvodů prezentován s mužskými atributy. Na tomto základě se u žen konfliktní vztah k mužům chtě nechtě přenáší i na Boha a tím trpí celý jejich náboženský život. Tyto případy jsou někdy citovány v odborných časopisech, které jsou zaměřeny na problémy mezi psychologií a teologií.

V obecněji pojatém článku Space and holding1, který pojednává o pastorálním poradenství u obětí incestu, R. T. Frakier cituje jednu ženu, která značně trpěla tímto problémem: "'Nevím, co mám dělat s Bohem, který je dominantní. Nerada bych musela se před ním sklonit.' Zatímco toužila po duchovní intimitě, měla strach, že 'on nebude jiný, než ostatní "mužské" autority'". Terapií lze tyto projevy zmírnit, takže daná žena se může zapojit do normálního života, nicméně tyto tendence bývají většinou trvalého druhu.

Z hlediska pastorální psychologie je největším problémem fakt, že v normálním, bezproblémovém životě, lze tyto tendence omezit, ale bohužel v okamžiku, kdy se objeví problém, který má i náboženský rozměr, tyto falešné představy ožijí a začnou nabourávat přirozený rozhodovací proces. Jinými slovy postižená žena neustále zápasí s falešnou představou Boha místo toho, aby soustředila své síly na zdolání obtíží a vztah k Bohu jí byl oporou. Stává se dokonce, že domnělé představy tak doléhají, že žena udělá rozhodnutí, které je de facto vzdororeakcí a vůbec neodpovídá vnější situaci.

V takovýchto případech se jeví z léčebných důvodů žádoucí doporučit ženě, aby hledala vztah k Bohu jako k ženě, například jako ženě-matce nebo ženě-přítelkyni, aby ji i tak oslovovala a modlila se k ní.

Povšimněme si, že toto doporučení je individuální a tedy nemá universální platnost. Na nás však záleží, jak bude přijato a jak se bude dál vyvíjet. Při nekompromisním a netolerantním přijímání takovýchto případů, dochází k přenesení konfliktu o stupeň níže:

Předpokládejme, že daná žena zjistila, že představa Boha-ženy jí mnohem více vyhovuje a vidí, že se její osobní náboženský život stabilizoval. Co se však stane, když ona se tu a tam přizná, že oslovuje Boha jako matku a okolí se jí vysměje, někteří s ní zacházejí jako s bláznem nebo jí dokonce vynadají. To přece dělal její otec: zesměšňoval ji na veřejnosti a nebral ji vážně. Konflikt, který se nám podařilo odstranit ze vztahu ženy k Bohu, znova zahoří ve vztahu k církvi nebo církevním představitelům. Vzniká zbytečně konfliktní až nekritické emancipační hnutí, kterému můžeme ulomit hrot, když budeme tolerantní a velkomyslní tam, kde tolerantní a velkomyslní být můžeme.

Druhý příklad

Druhý případ je psychologicky zajímavější. Měl jsem možnost pozorovat případ 19tileté dívky, která prošla přísnější katolickou výchovou. Její vztah k náboženství byl odtažitý, ačkoli její matka byla silně věřící. Konstatovala, že přestává věřit v Boha, který je osobní, který je určitou bytostí. Spíše má dojem, že Bůh je jaká si zákonitost či princip a že jí splývá s přírodou či vesmírem. Jedním slovem byla na nejlepší cestě k panteismu, který je však neslučitelný s katolickou věroukou.

Existují filosofická přesvědčení, které je většinou neúčinné vyvracet filosoficko-logickou cestou, neboť vyplývají z psychických problémů a ne z chyb v uvažování. Mezi tyto názory patří kupříkladu solipsismus, tj. představa, okolní svět neexistuje, že se nám jen zdá. Solipsismus je většinou jen racionálním formulováním tzv. derealizačního syndromu. Podobně i panteistická přesvědčení téměř vždy koření v psychických problémech.

Panteismus se chápe jako přechodný stupeň mezi vírou v osobního Boha a ateismem. Psychologie, aniž by musela problém panteismu teologicky či filosoficky vyřešit, si klade otázku, proč daný člověk přirozeně nepřevzal víru rodičů, proč Boha jako bytost popírá a rozpouští jej v přírodní zákony? Zřejmě proto, že zděděná vize Boha je pro daného člověka nesnesitelná a nemůže ji převzít. Nicméně nemá však ještě dostatek odvahy a jistoty Boha prostě popřít. Proto se tento krok odehraje postupně, transformací přes panteismus. Tento přechod může být dvougenerační nebo proběhne celý v individuu. U dvougeneračního modelu totiž daný člověk zůstane ve fázi panteismu a nevěřící jsou zpravidla až jeho děti.

Období panteismu je v průběhu konverze velice důležitým obdobím, neboť umožňuje jedinci rozvázat sociální vazby k církvi a odpoutat se od tísnivých náboženských představ, ve kterých byl vychován. Bohužel si člověk zpravidla neuvědomuje, že hnacím motorem v tomto procesu jsou nepřijatelné a nerealistické vize Boha, které nemůže akceptovat.

Vraťme se zpět k případu naší dívky. Bylo by jistě zajímavé vědět, jaký obraz náboženství jí zprostředkovali rodiče. Její matka je poněkud úzkostná žena, která pečlivě zachovává všechna přikázání. Kromě toho má jedno psychologicky významné přesvědčení. Očekává, že konec světa přijde v nejbližších letech. Jak známo, církev po vzoru Krista nechává otázku, kdy přijde konec světa, otevřenou. Avšak výzkumy pastorální psychologie potvrdily nepřímou závislost mezi očekáváním konce světa a životní spokojeností: Čím dříve očekává člověk konec světa, tím méně bývá ve svém životě spokojený. Zajímavé jsou i fantazie zmíněné matky o podobě konce světa, které vcelku odpovídají divokým apokalyptickým vizím o Antikristu a o závěrečném nesmiřitelném soudu.

Z tohoto úhlu pohledu se zdá vcelku pochopitelné, že pro její dceru byly nepřijatelné představy Krista jako nemilosrdného soudce, který každý její čin zapisuje do knihy. Jelikož však nenašla takový obraz Boha, který by byl pro ni alespoň snesitelný, při kterém by se nemusela neustále žít ve strachu, který by ji naopak chránil a u kterého by nacházela pocit bezpečí. Přiklonila se spontánně k panteismu, který pak byl přijatelnější než vize takového osobního Boha.

Doporučením pro tuto holku bylo, aby místo panteismu, který Boha popírá, se spíše pokusila zjistit, jak vlastně vypadá Bůh v její mysli, v čem je tato představa falešná a pro ni nepřijatelná. Teprve pak se pokusila ji opravit.

- - -

Cílem tohoto essaye bylo na dvou příkladech ukázat, že existují lidé, kteří "hledají Boha s upřímným srdcem", i když z vnějšího pohledu se může zdát, že směřují úplně opačným směrem. Toto je však projev jejich bloudění při hledání než "zatvrzelého srdce". Jejich osudy by měly být pro nás výzvou, abychom tolerancí a hlubšího vzdělání dokázali odhodit náboženský schematismus, který nás mnohdy svazuje.

Počet normovaných stran (30 řádek po 60-ti úderech): 4,36

Počet slov: 1203, datum vytištění: 01.12.94