Mediální obraz náhradní péče

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2008
http://klimes.mysteria.cz

Principiální nezájem

Mediální obraz náhradní péče (NP), tj. náhradní rodinné péče (NRP) či náhradní ústavní péče (NÚP), je možno charakterizovat dvěma slovy: Nezájem a naivita. Tato neviditelnost je umocněna:

- Předem netušenou složitostí problematiky

Každý, kdo se do této oblasti pustí, má pocit, že je to přeci jasné jako facka. Bohužel s lety zjišťuje, že je to zřejmě mnohem složitější, než si kdy přestavoval.

- Nekřesťanskou rozhádaností všech zúčastněných stran

Pro náhradní péči je charakteristické, že všechny zúčastněné strany si nemohou přijít na jméno. Zakládají se stále nové a nové neziskovky, které sice sledují v principu společné cíle, ale přesto jen vzácně jsou schopné se dohodnout na jakémkoli praktickém cíli. Můžeme jen spekulovat, proč tomu tak je: Malou exaktností oboru, přílišnou feminizací, nebo tím, že lidi mají sklon brát NRP jako srdeční záležitost, jako povolání až poslání? Tím se podobají třeba věřícím, kteří se vyznačují podobnou kombinací velkého osobního nasazení a zároveň urputností a špatnou schopností se dohodnout. Rozhádané ale nejsou jen nezizkovky, ale i ministerstva.

- Nelidskou obtížností udělat si vlastní názor

Každý nováček či zájemce o problematiku, ať je to novinář či student, naráží na tuto chaotičnost a složitost oboru a tedy trvá dlouho, než si udělá vlastní názor. Z každé strany totiž slyší naprosto protichůdná, neslučitelná, ale o to víc sebejistá tvrzení.

- Nezájem politiků

Zájem dětí je sice deklarován každou stranou, ale v praxi mají politici úplně jiné zájmy. Takže stále NRP řeší tři ministerstva – horké brambory si přehazují a v ostatních oblastech se objevují kompetenční a konkurenční spory o (právně volné) děti, protože ty jsou samozřejmě “předmět podnikání” těchto odborů a bez nich ztrácejí smysl a zdroj financí. Poslanci ani vláda již léta nejsou schopni udělat jedno ministerstvo pro opuštěné děti.

Veřejnost v pomalém tempu tedy prochází tím samým, čím jsme poněkud rychleji museli projít všichni, tj. postupným vzděláváním.

Přeceňují se především

- materiální potřeby dětí

v dětských domovech (DD) jsou děti zahrnovány materiálním komfortem, o který bohužel přijdou v okamžiku, kdy DD opustí. V okamžiku dospělosti je tedy čeká nemilý šok – propad do bídy, vůči kterému jsou naprosto bezmocní.

- citové potřeby u starších dětí

Začínající hostitelé i pěstouni starších dětí bývají zaraženi tím, jak málo tyto touží po citové podpoře. Rodiče cití, že 'jsou k ničemu'. Na vzdělávacích kurzech jsou málo připravováni na to, že starší děti nemají sklony k mazelení a citovému připoutání jako předškolní děti.

- geny

Geny jsou universální vysvětlení pro jakýkoli nepochopitelný jev či problém.

- potřeba nezištěného nasazení

Je komické, jak se u náhradních rodičů vyžaduje “nezištnost”, zatímco při výběru zaměstnanců do ústavů se samozřejmě počítá, že tito budou brát docela slušné platy. U zaměstnanců plat nemá vliv na kvalitu jeho práce a u náhradních rodičů ano?

- strach ze zvůle profesionálů, zejména úředníků

NP je plná idealizace a démonizace. Idealizují tuhle náhradní rodiče, pak děti, naopak démonizují se s gustem sociální pracovnice, zaměstnanci ústavů, psychologové a občas i ti náhradní rodiče ap. Tyto extrémy dávají tušit vzájemné nedorozumění. Profesionálům je třeba neustále opakovat, že žadatelé nejsou nezodpovědní magoři, ale že s nimi je možno komunikovat, že se i ochotně vzdělávají a že není horší varianty, než je držet v nejistotě. Naopak žadatelům je třeba vysvětlovat, že jejich úhlavní nepřítel není psycholog či sociální pracovnice ap., ale především zmrzačení dítěte, kterému došlo dlouhodobým traumatizováním v minulosti.

Podceňují se především

- "neviditelné" psychické jevy

Lidi obecně podceňují to, co není názorně vidět.

- problémy související s identitou

Identita není obecně známý pojem a normální člověk není schopen uvést ani jeden příklad poruchy identity.

- následky týrání a zneužívání

Žadatelé často žijí v iluzi: “Když se uzdraví modřiny a dorostou vlasy, tak je vše ok, od té doby je to normální dítě, jako třeba to naše vlastní.” Psychické následky týrání jsou opět nepředstavitelné.

- měnící se potřeby s psychickým vývojem

Další iluze: “Všechny mezi lidské problémy vyřeší empatie a přehršel citů.” Přichází zklamání, že děti okolo puberty často vůbec o mazlení nestojí.

- teoretická příprava a znalosti

Prokletý je názor: “Problémy budeme řešit, až přijdou. Proč si teď zatěžovat hlavu obavami?” Protože v praxi to znamená, že první pokusy o vyřešení problému jsou amaterské – zkrátka rodiče použijí, co mají první po ruce, co je jim bližší. Často problém nejsou schopeni ani pojmenovat či diagnostikovat. Navíc si jej kladou za vinu či vlastní selhání. Například osobně si berou desinhibovanou přitulnost v dětství, zděšeni jsou z piky – co udělali špatně, že je dítě takové? Tento pocit viny a slehání jim brání konzultovat problémy s odborníky, protože třeba mají strach, že jim dítě seberou. Průšvihem závání amaterští suveréni stylu: “Mně nemusíte nic říkat. Já jsem vychovala tři své děti.” Nebo nabubřelost titulů: “Co mně budete říkat? Já mam atestaci z pediatrie, já jsem úspěšný právník, manager atd.”

- problémy s dítětem (versus problémy s úřady)

Žadatelé často žijí v již zmíněné iluzi: “Když vyhrajeme boj s úředem, máme vyhráno. S dítětem si už poradíme...” Žadatelé jsou pak překvapeni třeba tím, že ne profesionálové, ale dítě je problém. Například absence citového vztahu – rodiče mají pocit, že jsou dobří jen na to, aby brali děti na výlet, když jim navrhnou, že budou třeba víkend spolu na chatě, tak uslyší: “Tam je nuda. To my raději zůstaneme v DD...”

- budovatelské nadšení - všechny problémy vyřeší ústav/výměna rodičů...

Představa, že vše je možno vyřešit kladivem a srpem, je lákavější než nabídka hodinářské piplavé práce: “Proč se pokoušet o riskantní sanaci biologické rodiny, když rodiče můžeme vyměnit a je to?”

Specifické podceňování

V ústavní péči se podceňuje to, co zdůrazňoval již Makarenko – smysluplná práce, zejména fyzická. V domovech si děti samy neperou, neuklízejí, neumí nakupovat či zacházet s penězi atd. Kromě toho velkou neplechu třeba ve výchovných ústavech dělá skupinová dynamika věkově stejnorodých skupin. Osm problémových kluků v pubertě spontánně vytváří tlupu s vůdcem, který začíná demostrativně soupeřit s vedením, o šikaně ani nemluvě.

V pěstounské péči je trvalé nebezpečí předimenzování počtu dětí v rodině. Pěstouni nemívají záklopku, která by jim řekla – už máme dětí dost. Optimální počet dětí v rodinách musejí holt hlídat profesionálové, bohužel často silou úměrnou urputnosti žadatelů.

V adopci se málo žadatelům zdůraňuje dopad dlouhodobé nechtěnné neplodnosti na jejich psychiku a tedy i nutnost kompenzovat škodlivé skony z toho plynoucí, např. sklon rodičů zatajovat dětem odlišný původ, ignorování jejich druhé identity ap.

Přirozený proces střílivění v NRP

1) Nejprve lidé nabízejí pomoc dětem v DD především materiálně (hračky, výlety ap.).

Ve vizi filmových scénáristů i veřejnosti přetrvává vize DD jako šedých ponurých katakomb, ve kterých zmírají siroty na úbytě.

2) Odklon od DD k NRP.

Odklon od podpory DD a přesun pozornosti k NRP je druhý krok, kterým většina lidi musí projít.

3) Nováčcci nerozlišují mezi formami NRP splývá jim psychologický rozdíl mezi adopcí a pěstounstvím.

Adopce - východisko z neplodnosti

Pěstounství - potřeba mít velkou rodinu

4) Hledání vznešeného cíle a svatých lidí

a) svatí žadatelé – zlé úřady

b) svaté děti – zlí rodiče

c) svaté neziskovky – zlé ministerstva atp.

5) Dále je třeba opusit vizi: “Co je svaté, je zadarmo. Peníze a svatost se vylučují. Správný pěstoun nemyslí na finanční otázky...”

6) Podceňování obtížnosti alternativních forem NRP je další krok při střízlivění.

Hostitelství nejsou jen primintivní návštěvy dítěte v rodině. Naopak čím je forma NP vzdálenější obrazu běžné rodiny, tím je složitější ji realizovat. Tedy obtížnost výchovy roste směrem od adopce, přes pěstounství, hostitelství až nejobtížnější, až téměř nemožné je zdárně vychovat dítě v ústavu. Hodinky je také téměř nemožné opravit kladivem a srpem.

7) Boj s vyhořením, neschopnost říci ne, zapomínání na vlastní život, sebeobětování ap.

Obecný problém neziskovek je spasitelský syndrom a zapomínání či dokonce útěk od problémů vlastního života.

Splývání různých forem NRP včetně NÚP

Laici znají dvě formy náhradní ústavní péče - děcák a pasťák - a dvě formy náhradní rodinné péče - adopci a pěstounství. Neznámé termíny jsou tedy: diagnostický ústav, hostitelská péče, poručnictví, (kolizní) opatrovník, profesionální pěstounská péče atd. Jenže s tím samozřejmě jde i nepochopení funkce a smyslu různých procedur. Když také profesionálové používají tyto termíny, tak jako by na žadatele hovořili papuánsky.

Orientaci v problematice komplikuje i to, že každý z institutů má oficiálně proklamovaný bohulibý účel a jiná je reálná praxe. Například stačí připomenout, jaké všechny lumpárny se děti vzájemně mezi sebou naučí při tzv. diagnostikování v diagnostických ústavech...

Zcestná idealizace

Laická představa, kterou často slyšíme: “Nemáme na to, abychom si vzali dítě z dětského domova. Obdivujeme ty, kteří to dokáží.” Například tragikomický byl článek Pavla Kohouta v článku MFDnes z 7.8.08: "Ne všichni pěstouni jsou nezištní světci podobně jako novozákonní biblický Josef."

Taková idealizace NPR je zcestná a nebezpečná ze dvou důvodů:

A) odfiltrovává nám vhodné žadatele, kteří jinak splňují všechny předpoklady. Ti se totiž podívají do zrcadla a řeknou si: “Jsem já snad nezištný světec jako novozákonní biblický Josef?"

B) přitahuje nám nevhodné žadatele – magory, kteří se podívají do zrcadla a řeknou si: “Hele, novozákonní biblický Josef! Nezištný světec poslaný Bohem, aby zachraňoval životy opuštěných dětí.”

Pán Bůh nás chraň přes takovými “světci” a také pisálky ala Pavel Kohout!

Dr. Marie Vodičková - genius public relations

Její způsob práce s medii je prostě nedostižný a hodný obdivu:

· s telefonem vstává i usíná

· pohotově odpovídá na jakoukoli otázku

· její řeč je jasná a srozumitelná - umí zjednodušovat

· má vize - dokonalý vizionář

· je akční, neřeší detaily - když se kácí les padají třísky

· je za ní vidět kus práce, netlachá naprázdno

Velkou výhodu v tomto jí bohužel skýtá i její profesní naivita. Představa, že rodiče je možno měnit jako ponožky a všechny problémy vyřeší baby-box či Klokánek, chronická nedůvěra k sanaci biologických rodin ap. Každopádně i přes tyto slabiny je to dokonalý objekt k nápodobě práce s médii.

Zrcadlo

Obraz NP v médiích je do značené míry obrázek naší rozháranosti v NP obecně. Je tedy výzvou, abychom se drželi řemesla a nějak jednotili standardy NRP mezi sebou. Je hrůza, jaké bláboly někdy nesou nadpis “psychologický posudek”, jaké amaterské chyby stále ještě vidíme (trhání sourozenců, protože jeden z nich se zrovna líbí vychovatelce v ústavu), jak naivní a nepřipravení žadatele si berou děti (na týdenní zkoušku, aby si prý vyzkoušeli, jak na dítě budou reagovat spolužáci ve třídě ap.) Když bude naše řemeslo vyzrálejší, bude i jasnější mediální obraz a tedy bude i systematičtější tlak na politiky, které samozřejmě dnes zajímá všechno možné víc než osudy dětí.