ICD 10 oddíl F - Duševní poruchy

ICD = International classification of diseases = Mezinárodní klasifikace poruch 10. revize

F01Vaskulární demence
F010Vaskulár.demen.s akut.z
F011Multiinfarktová demence
F012Subkortikální vaskulár.
F013Smíš.kort.a subkort.vas
F018Jiné vaskulární demence
F019Vaskulární demence, NS
F02Demence u jiných nemocí
F020Demence u Pickovy choro
F021Dem.u Creutzfeldt-Jakob
F022Demence u Huntingtonovy
F023Demence u Parkinsonovy
F024Demence u onemocnění HI
F028Demence u j.určených ne
F03Neurčená demence
F04Organ.amnest.syndr.neal
F05Delirium nealk.i bez ps
F050Delirium, kt. nenasedá
F051Delirium, nasedající na
F058Jiné delirium
F059Delirium, NS
F06J.duš.po.zp.pošk.mozku
F060Organická halucinóza
F061Organická katatonní por
F062Organická porucha s blu
F063Organické poruchy nálad
F064Organická úzkostná poru
F065Organická dissociativ.p
F066Organická emoční labili
F067Lehká porucha poznávání
F068J.urč.duš.por.zp.po.a d
F069Neur.duš.por.zp.po.a dy
F07Por.osobnos.a chov.zp.o
F070Organická porucha osobn
F071Postencefalitický syndr
F072Postkomoční syndrom
F078J.org.por.osobnosti a c
F079Org.por.osobnos.a chov.
F09Neurč.organ.n.symptom.d
F10Por.duš.a chov.způs.alk
F100Akutní intoxikace
F101Škodlivé použití
F102Syndrom závislosti
F103Odvykací stav
F104Odvykací stav s delirie
F105Psychotická porucha
F106Amnestický syndrom
F107Psychot.por.rezid.s poz
F108J.poruchy duševní a cho
F109Neur.poruchy duševní a
F11Por.duš.a chování zp.op
F110Akutní intoxikace
F111Škodlivé použití
F112Syndrom závislosti
F113Odvykací stav
F114Odvykací stav s delirie
F115Psychotická porucha
F116Amnestický syndrom
F117Psychot.por.rezid.s poz
F118J. poruchy duševní a ch
F119Neur.poruchy duševní a
F12Por.duš.a chov.zp.kanab
F120Akutní intoxikace
F121Škodlivé použití
F122Syndrom závislosti
F123Odvykací stav
F124Odvykací stav s delirie
F125Psychotická porucha
F126Amnestický syndrom
F127Psychot.por.rezid.s poz
F128J.poruchy duševní a cho
F129Neur.poruchy duševní a
F13Por.duš.a chov.zp.sedat
F130Akutní intoxikace
F131Škodlivé použití
F132Syndrom závislosti
F133Odvykací stav
F134Odvykací stav s delirie
F135Psychotická porucha
F136Amnestický syndrom
F137Psychot.por.rezid.s poz
F138J.poruchy duševní a cho
F139Neur.poruchy duševní a
F14Por.duš.a chov.zp.kokai
F140Akutní intoxikace
F141Škodlivé použití
F142Syndrom závislosti
F143Odvykací stav
F144Odvykací stav s delirie
F145Psychotická porucha
F146Amnestický syndrom
F147Psychot.por.rezid.s poz
F148J.poruchy duševní a cho
F149Neur.poruchy duševní a
F15Por.duš.a chov.zp.stimu
F150Akutní intoxikace
F151Škodlivé použití
F152Syndrom závislosti
F153Odvykací stav
F154Odvykací stav s delirie
F155Psychotická porucha
F156Amnestický syndrom
F157Psychot.por.rezid.s poz
F158J.poruchy duševní a cho
F159Neur.poruchy duševní a
F16Por.duš.a chov.zp.haluc
F160Akutní intoxikace
F161Škodlivé použití
F162Syndrom závislosti
F163Odvykací stav
F164Odvykací stav s delirie
F165Psychotická porucha
F166Amnestický syndrom
F167Psychot.por.rezid.s poz
F168J.poruchy duševní a cho
F169Neur.poruchy duševní a
F17Por.duš.a chov.zp.tabák
F170Akutní intoxikace
F171Škodlivé použití
F172Syndrom závislosti
F173Odvykací stav
F174Odvykací stav s delirie
F175Psychotická porucha
F176Amnestický syndrom
F177Psychot.por.rezid.s poz
F178J.poruchy duševní a cho
F179Neur.poruchy duševní a
F18Por.duš.a chov.zp.prcha
F180Akutní intoxikace
F181Škodlivé použití
F182Syndrom závislosti
F183Odvykací stav
F184Odvykací stav s delirie
F185Psychotická porucha
F186Amnestický syndrom
F187Psychot.por.rezid.s poz
F188J.poruchy duševní a cho
F189Neur.poruchy duševní a
F19Po.duš.a ch.zp.více dro
F190Akutní intoxikace
F191Škodlivé použití
F192Syndrom závislosti
F193Odvykací stav
F194Odvykací stav s delirie
F195Psychotická porucha
F196Amnestický syndrom
F197Psychot.por.rezid.s poz
F198J.poruchy duševní a cho
F199Neur.poruchy duševní a
F20Schizofrenie
F200Paranoidní schizofrenie
F201Hebefrenní schizofrenie
F202Katatonní schizofrenie
F203Nediferencovaná schizof
F204Postschizofrenní depres
F205Reziduální schizofrenie
F206Schizofrenia simplex
F208Jiná schizofrenie
F209Schizofrenie, NS
F21Schizotypální porucha
F22Poruchy s trvalými blud
F220Porucha s bludy
F228Ostat.poruchy s přetrvá
F229Persistuj.porucha s blu
F23Akut.a přech.psychotic.
F230Ak.polym.psy.por.bez sc
F231Ak.polym.psych.por.se s
F232Ak.psych.por.podob.schi
F233J.akut.psychotic.por.s
F238J.akut.a přechod.psych.
F239Akut.a přech.nespec.psy
F24Indukovaná porucha s bl
F25Schizoafektivní poruchy
F250Schizoafektiv.por.,mani
F251Schizoafektiv.por.,depr
F252Schizoafektiv.por.,smíš
F258Jiné schizoafektivní po
F259Schizoafekt.por.,nespec
F28J.neorgan.psychotické p
F29Neurčené neorganické ps
F30Manická fáze
F300Hypomanie
F301Manie bez psychotic.sym
F302Manie s psychotickými s
F308Jiné manické fáze
F309Manická fáze, NS
F31Bipolární afektivní por
F310Bipol.afek.por.hypomani
F311Bipol.af.por.man.fáze b
F312Bipol.af.por.man.fáze s
F313Bipol.af.por.s leh.n.st
F314Bipol.af.por.s těž.depr
F315Bipol.af.por.s těž.depr
F316Bipol.afekt.por.smíšená
F317Bipolár.afekt.porucha,
F318J.bipolární afektivní p
F319Bipolární afektivní por
F32Depresivní fáze
F320Lehká depresivní fáze
F321Středně těžká depresivn
F322Těž.depr.fáze bez psych
F323Těžká depr.fáze s psych
F328Jiné depresivní fáze
F329Depresivní fáze, NS
F33Periodická depresivní p
F330Periodic.depres.por. -
F331Period.depres.por. - st
F332Period.depr.por.-těžká
F333Period.depr.por.těž.s p
F334Period.depres.porucha,v
F338J.periodic.depresivní p
F339Period.depresivní poruc
F34Perzistentní afektivní
F340Cyklothymie
F341Dysthymie
F348Jiné perzist.afektivní
F349Perzist.afektivní poruc
F38Jiné afektivní poruchy
F380J.jednotlivé afektivní
F381J.periodické afektivní
F388Jiné určené afektivní p
F39Neurčená afektivní poru
F40Fobické úzkostné poruch
F400Agorafobie
F401Sociální fobie
F402Specifické (izolované)
F408Jiné anxiosně fobické p
F409Anxiosně fobická poruch
F41Jiné anxiosní poruchy
F410Panická porucha
F411Generalizovaná úzkost.p
F412Smíš.úzkost.a depresiv.
F413Jiné smíšené úzkostné p
F418Jiné určené úzkostné po
F419Úzkostná porucha, NS
F42Obsedantně-nutkavá poru
F420Přev.vtír.myšlenky n. r
F421Převážně nutkavé činy
F422Smíš.nutkavé myšlenky a
F428J.obsedantně-nutkavé po
F429Obsedantně-nutkavá poru
F43Reak.na těž.stres a por
F430Akutní stresová reakce
F431Posttraumatic.stresová
F432Poruchy přizpůsobení
F438Jiné reakce na těžký st
F439Reakce na těžký stres,
F44Dissociativní (konverzn
F440Dissociativní amnesie
F441Dissociativní fuga (útě
F442Dissociativní stupor
F443Trans a posedlost
F444Dissociativní motoric.p
F445Dissociativní záchvaty
F446Dissociat.anest.a ztr.c
F447Smíš.dissociat.(konverz
F448J.dissociat.(konverz.)
F449Dissociat.(konverz.)por
F45Somatoformní poruchy
F450Somatizační porucha
F451Nediferenc.somatoform.p
F452Hypochondrická porucha
F453Somatoform.vegetativ.dy
F454Perzist.somatoform.bole
F458Jiné somatoformní poruc
F459Somatoformní porucha, N
F48Jiné neurotické poruchy
F480Neurastenie
F481Depersonalizace a derea
F488Jiné určené neurotické
F489Neurotická porucha, NS
F50Poruchy přijímání jídla
F500Mentální anorexie
F501Atypická mentální anore
F502Mentální bulimie
F503Atypická mentální bulim
F504Přejídání spoj.s psycho
F505Zvracení spoj.s j.psych
F508Jiné poruchy přijímání
F509Porucha přijímání jídla
F51Neorganické poruchy spá
F510Neorganická nespavost
F511Neorganická hypersomnie
F512Neorg.por.cyklu bdění a
F513Náměsíčnictví [somnambu
F514Spánkové děsy(pavor noc
F515Noční můry
F518J.neorganické poruchy s
F519Neorganická porucha spá
F52Sexuální por.bez org.po
F520Nedost.n.ztráta sex.žád
F521Odpor k sex.a nedost.po
F522Selhání genitální odpov
F523Poruchy orgasmu
F524Předčasná ejakulace
F525Neorganický vaginismus
F526Neorganická dyspareunie
F527Nadměrné sexuální nutká
F528J.sex.poruchy neorg.a b
F529Neurč.sex.por.neorg.a b
F53Duš.p.a p.chov.v s.s še
F530Leh.por.duš.a chov.(šes
F531Těž.por.duš.a chov.(šes
F538J.por.duš.a chov.(šesti
F539Puerperální duševní por
F54Psych.a behav.fa,u on.a
F55Abusus látek nezpůs. zá
F59NS por.chov.s fyz.po.a
F60Specifické poruchy osob
F600Paranoidní porucha osob
F601Schizoidní porucha osob
F602Dissociální porucha oso
F603Emočně nestabil.por.oso
F604Histrionská porucha oso
F605Anankastická porucha os
F606Anxiosní (vyhýbavá) oso
F607Závislá porucha osobnos
F608J.specifické poruchy os
F609Porucha osobnosti, NS
F61Smíšené a j.poruchy oso
F62Přetr.zm.os.b.pošk.a ne
F620Přetr.zm.os.po katastro
F621Přetr.zm.os.po psychiat
F628J.přetrváv. změny osobn
F629Přetrváv. změna osobnos
F63Nutkavé a impulzivní po
F630Patologické hráčství
F631Patologické zakládání p
F632Patologické kradení
F633Trichotillomanie
F638J.nutkavé a impulzivní
F639Nutkavá a impulziv.poru
F64Poruchy pohlavní identi
F640Transsexualismus
F641Transvestitismus dvojí
F642Por.pohlav.identity v d
F648Jiné poruchy pohlavní i
F649Poruchy pohlavní identi
F65Poruchy sexuální prefer
F650Fetišismus
F651Fetišistický transvesti
F652Exhibicionismus
F653Voyerismus
F654Pedofilie
F655Sadomasochismus
F656Mnohočet.poruchy sex.pr
F658J.poruchy sexuální pref
F659Porucha sex. preference
F66P.psych.a chov.(sex.výv
F660Porucha sexuálního vyzr
F661Egodystonická sex. orie
F662Porucha sexuálních vzta
F668J.poruchy psychosexuál.
F669Porucha psychosexuál.vý
F68J.por.osob.a chov.u dos
F680Zprac.somat.symp.psycho
F681Padělaná porucha
F688J.urč.por.osob.a chov.u
F69Neurč.por.osob.a chov.u
F70Lehká mentální retardac
F700Žádná n. minimál.por.ch
F701Výz.por.chov.,vyž.pozor
F708Jiné poruchy chování
F709Bez zmínky o poruchách
F71Střední mentální retard
F710Žádná n. minimál.por.ch
F711Výz.por.chov.,vyž.pozor
F718Jiné poruchy chování
F719Bez zmínky o poruchách
F72Těžká mentální retardac
F720Žádná n. minimál.por. c
F721Výz.por.chov.,vyž.pozor
F728Jiné poruchy chování
F729Bez zmínky o poruchách
F73Hluboká mentální retard
F730Žádná n. minimál.por.ch
F731Výz.por.chov.,vyž.pozor
F738Jiné poruchy chování
F739Bez zmínky o poruchách
F78Jiná mentální retardace
F780Žádná n. minimál.por.ch
F781Výz.por.chov.,vyž.pozor
F788Jiné poruchy chování
F789Bez zmínky o poruchách
F79Neurčená mentální retar
F790Žádná n. minimál. por.c
F791Výz.por.chov.,vyž.pozor
F798Jiné poruchy chování
F799Bez zmínky o poruchách
F80Spec.vývoj.por.řeči a j
F800Specif.porucha artikula
F801Expresivní porucha řeči
F802Receptivní porucha řeči
F803Získaná afazie s epilep
F808J.vývoj.por.řeči nebo j
F809Vývoj.por.řeči nebo jaz
F81Spec.vývoj.por.škol.dov
F810Specifická porucha čten
F811Spec.por.psaní a výslov
F812Specifická porucha počí
F813Smíš.porucha škol.doved
F818J.vývoj.por.škol.dovedn
F819Vývoj.por.škol.dovednos
F82Spec.vývoj.por. motor.f
F83Smíš.specifické vývoj.p
F84Pervazivní vývojové por
F840Dětský autismus
F841Atypický autismus
F842Rettův syndrom
F843J.dětská desintegrační
F844Hyperaktiv.por.s mentál
F845Aspergerův syndrom
F848J.pervazivní vývojové p
F849Pervazivní vývoj.poruch
F88J.poruchy psychického v
F89Neurčená porucha psych.
F90Hyperkinetické poruchy
F900Porucha aktivity a pozo
F901Hyperkinetická porucha
F908Jiné hyperkinetické por
F909Hyperkinetická porucha,
F91Poruchy chování
F910Por.chov.ze vztahů k ro
F911Nesocializovaná por. ch
F912Socializovaná porucha c
F913Opoziční vzdorovité cho
F918Jiné poruchy chování
F919Porucha chování, NS
F92Smíš.poruchy chování a
F920Depresivní porucha chov
F928J.smíš.por.chování a em
F929Smíš.por.chování a emoc
F93Emoč.por.se zač.spec.pr
F930Separační úzkost.por.v
F931Fobická anxios.por. v d
F932Sociál.anxiosní por.v d
F933Porucha sourozenecké ri
F938Jiné dětské emoční poru
F939Dětská emoční porucha,
F94Po.soc.fu.se zač.v dět.
F940Elektivní mutismus
F941Reakt.por. příchylnosti
F942Por.desinhibovan.vztahů
F948J.dětské por.sociálních
F949Por.dětských sociál.fun
F95Tiky
F950Přechodná tiková poruch
F951Chron.motor.nebo vokáln
F952Kombin.tik.por.vokál.a
F958Jiné druhy tiků
F959Tiková porucha, NS
F98J.p.chov.a em.zač.v dět
F980Neorganická enuréza
F981Neorganická enkopréza
F982Por.jedení v kojen. a d
F983Pika kojenců a dětí
F984Stereotypní pohybové po
F985Koktavost (zadrhávání v
F986Brebtavost
F988J.urč.p.cho.a em.zač.v
F989Neur.p.cho.a em.zač.dět
F99Duševní porucha, j.neur