Kritéria výběru žáků a studentů hudebních škol

Seminární práce z personalistiky

Mgr. Jeroným KLIMEŠ 1994

 

Hudební školy patří mezi výběrové školy, kde se neumístí každý žadatel, protože je zpravidla více zájemců něž přijatých. Kromě toho jsou to školy, kde vyjma státní konzervatoře a Akademie Múzických Umění, se musí platit školné. Stát nepovažuje hudební vzdělání za základní, a proto není hrazeno.

Hudební vzdělání je rovněž z pohledu rodičů nahlíženo jinak, než například vzdělání ze základní školy. Berou ohledy na to, zda dítě škola baví. Mnozí rodiče, když vidí, že dítě hraní nebaví, nenaléhají na ně a ze školy jej odhlásí. V obecném povědomí se chápe hudebnost či schopnost hrát na hudební nástroj, jako jistý dar zhůry, proto, když dítě se chová jako by ten dar nemělo, tak rodiče jsou více nakloněni k toleranci a opět dítěti sleví.

Návštěva hudební školy je zejména v menších městech spojena s většími obtížemi, neboť hudební školy narozdíl od základních bývají zpravidla jen ve větších městech a žáci musí dojíždět větší vzdálenost. Často se taky stává, že, když rodiče jsou nakloněni hudebnímu vzdělání, podporují dítě i v jiných oblastech. Například dítě navštěvuje základní školu s rozšířeným studiem jazyků, k tomu má v pondělí tenis, v úterý chodí zpívat do sboru, ve středu je fotbal, ve čtvrtek má hodinu klavíru a pátek se jezdí na chatu. Rodiče kromě výsledků v základní škole kladou všechny ostatní zájmy na roveň a omlouvají jedno druhým: "Víte, pane učiteli, on moc necvičil, neboť ..." a nyní vyjmenu všechny koníčky, kterým se dítě věnuje. Při tom je zřejmé, že dítě nemůže stíhat všechno. Rodiče by měli vnést jistý řád do věcí dítěte. Buď vypozorovat, k čemu dítě nejvíce tíhne, nebo rozhodnout, podle svého uvážení a sklonů, na co dají ve výchově největší důraz.

Hra na hudební nástroj je mimořádně dlouhodobá záležitost. Je dokonce delší než učení se jazykům: Zatímco jazyk se průměrně nadaný člověk naučí za dva, tři roky. Tak hrát a sám si doprovodit písničky neumí ani většina dětí v šestém ročníku prvního cyklu. Při tom naučit se hrát třeba na klavír v pozdějším věku je takřka nemožné. Jednak málokterý dospělý má tu disciplinovanost a motivaci, aby se věnoval nástroji každý den, nebo ob den vymezenou dobu. A dále dospělí nejsou schopni si osvojit mentální procesy, které děti získávají zcela spontánně, bez učení: Například vidí-li dospělý řadu tónů: cdefg, tak nejprve přečte c, pak zahraje c, pak přečte d, zahraje d atd. Děti, které však nikdy pořádně noty neumí, čtou jako profesionální hudebník: řada za sebou jdoucích not od c do g. Podobně ani akordy se nečtou po jednotlivých notách, ale na první pohled je muzikantovi jasné, že takto roztažené noty jsou sextakord a takto roztažené noty jsou kvartsextakord. Většina těchto procesů je neverbálních, hráč si zpravidla neuvědomuje jména not. To si můžeme lehce ověřit tím, že necháme hráče číst noty, které plynule, bez problémů hraje. Zjistíme, že je čte mnohem pomaleji a zadrhává se.

Hudební výchova naprosto nevyhnutně předpokládá učitele. Samostatné studium skladeb není možné před ukončením prvního cyklu, tj. 7-8 let. Pravidelný dohled je nezbytný nejen z učebních, ale hlavně z kontrolních důvodů. Vztah učitele k žákovi je zřetelně jiný než na základní škole. Zatímco učitelka na základní škole může najednou učit 20 dětí, učit u klavíru najednou více než 2 žáky je vždy na úkor kvality. Učitel hudby po výtce sedí vedle žáka a věnuje mu veškerou svoji pozornost, což na základní škole není možné. Již z tohoto důvodu je výuka hudby velice nákladná, a proto žáci nemohou mít více než dvě hodiny do týdne. Zpravidla mívají pouze jednu vyučovací hodinu, tj. 45 minut, což je opravdové minimum. Na konzervatoři samozřejmě počet hodin stoupá: student kromě teoretických disciplín má třeba dvě hodiny klasickou hudbu a dvě hodiny improvizaci.

Rodiče musí mít velkou motivaci k tomu, aby dítě překonalo první obtíže a dospělo do stádia, kdy je schopno hrát věci, které se 'dají poslouchat'. Je zde především ochota k obětem: Dítě nemá přehráno, chci se koukat na zprávy, bohužel, musím se vzdát zpráv a zítra lépe kontrolovat dítě, aby cvičilo včas. Musí zde být ochota vzdorovat sociálnímu tlaku: Mnohým sousedům by nevadilo, kdyby v bytě řádila diskotéka, ale když musí hodinu poslouchat dětské skladbičky, tak jsou ochotni zbourat barák. Zde pokud nedojde k domluvě o hodinách, kdy se smí cvičit, je nutno jít do interpersonálního konfliktu a hrát tolik, až sousedi zvuk klavíru či houslí jednoduše nevnímají.

Při cvičení je podstatný rozdíl mezi tím, jak danou hudbu vnímá cvičící a jak přísedící. Cvičící totiž pracuje a neustále řeší nějaký problém ať technický nebo výrazový. Mnohdy hudbu nevnímá jako celek ale soustředí svou pozornost na neustálé opakování dvou taktů, na vnímání tíže v paži, na uvolněné zápěstí atd. Okolí pak hudba připadá jako 'nemožný kravál', který se nedá poslouchat.

Podobně jako u sousedů, kteří jsou nejprve ochotni snést maximálně čtvrt hodiny denně, ale posléze jim nevadí, že dotyčný cvičí 5 hodin denně. Podobný jev se vyskytuje i u cvičícího: první čtvrt hodiny trvá, než se odpoutá od okolního světa a pohrouží se do světa cvičení. Pak existuje jakési meziobdobí, kdy cvičící nevnímá čas. Pak se dostavuje fáze únavy, kdy si uvědomí, že ho to už nebaví. U dětí je třeba prosadit, aby pravidelně překonávali první fázi nechuti, a dostávali se do druhé fáze, kdy jsou zaujati cvičením. Je však škodlivé nutit je, aby překonávali nechuť, která se dostavuje ve třetí fázi. Je tedy nesmyslné, abychom dítě ze základní školy posílali hrát "alespoň na 5 minut" a rovněž nutit ho sedět u klavíru déle než 1 hodinu.

Vztah k nástroji a úspěšnost žáka závisí na mnoha faktorech, které nejsou zpravidla postižitelné jednoduchou psychologickou metodou. Veliký vliv má soutěživost a cílevědomost, sociální status, který dovednost přináší: dítě jezdí po olympiádách, vystupuje na koncertech, soutěží s vrstevníky o to, kdo bude hrát poslední na školním koncertě, soutěží o přízeň učitelky, jsou beznadějně zamilovány do učitele atd. Nicméně poslední slovo hraje určité osobnostní spojení s hudbou: dítě dostane vynadáno za špatné známky ve škole, jde, sedne si ke klavíru a sní si o lepším světě. V tomto okamžiku je vyhráno. Klavír dítěti slouží jako únik ze 'zlého světa'. Je to sice neurotické ale funkční. Člověk má pak hudbu jako jakousi drogu, kterou musí stále mít.

U hudby totiž rozhoduje nejvíce ne nějaký huronský výkon, jednou za rok nebo za měsíc, ale pravidelné cvičení. Kdo pravidelně hraje (nemusí cvičit) alespoň jednou za týden a nikdy neudělá větší přestávku ve hraní než tři neděle, ten s největší pravděpodobností bude mnohem úspěšnější v hudbě než ten, kdo cvičíval jedno období 5 hodin denně a pak dva roky na nástroj ani nesáhl.

Při výběru uchazečů musíme přihlížet především na druh školy: Jiné požadavky na máme na dítě, které jde do přípravky, jiné na studenta Akademie. První otázka musí znít, jaké vlastnosti předurčují úspěšnost v základní hudební škole a jaké na vyšších stupních.

Při přijímačkách do základních hudebních škol se zpravidla hledí na talent a zájem dítěte o hru na daný hudební nástroj. Z vlastní kantorské zkušenosti bych však vyzdvihl jiná kritéria.

Především motivovanost rodičů a jejich ochotu přinášet oběti. Postavení hudby v jejich hodnotovém žebříčku. Tato motivovanost se dá měřit a podporovat velice jednoduchým prostředkem: výší školného, která bude klesat s úspěchy žáka: Čím lepší žák, tím menší školné. Rodiče se sami postarají o to, aby dítě pravidelně cvičilo, pokud rozdíl školného na hodinu bude činit 50 i více korun.

Jako kritérium druhé v pořadí bych vyjmenovat obecnou inteligenci, schopnost hluboké a dlouhodobé koncentrace a jiné charakterové vlastnosti jako je svědomitost, pečlivost ap. Neuroticita a konfliktní manželství rodičů jsou většinou negativními vlivy na výkon žáka. Samozřejmě až na vyjímky, jak bylo řečeno výše, kdy neuroticita naopak žáka ke klavíru připoutá.

Až jako poslední kritérium bych vzal celkovou hudebnost žáka, hudební sluch ap. Měl jsem velice nadané žáky, kteří díky hyperaktivitě a roztříštěnosti zájmů naprosto zklamali. A naopak žákyni, u které jsem s překvapením zjistil, že nemá skoro žádný hudební sluch, a přesto hrála díky své píli a svědomitosti velice dobře.

Mezi další kritéria, které napomáhají úspěchu žáka, patří hudebnost rodičů: Zda rodiče hrají sami na hudební nástroj, zda si doma rodina dohromady zpívá, zda matka zpívala dětem před spaním. Zda mají sklon hrát dohromady čtyřručně nebo muzicírovat v souboru ap.

Přijímací zkoušky na střední hudební školy se obvykle skládají z teoretické části, na kterou se tak nehledí, a praktické, kde jsou formulovány určité požadavky na to, co musí žák znát. Kantoři z konzervatoří často si často žáka soukromě připravují půl roku před přijímací zkouškou, aby viděli, jak cvičí a jak se s ním dá spolupracovat. Úspěšnost na střední škole neurčuje již motivovanost rodičů, ale studenta, studentky. Konzervatoř lze vystudovat bez většího talentu jen vlastní pílí, neboť od žáka se očekává, že bude pravidelně cvičit 4-6 hodin denně.

Na akademickém stupni se již píle a soustavnost předpokládá jako samozřejmost a o úspěšnosti žáka rozhoduje především talent s ctižádostivostí a dravostí. Talent ovšem nezahrnuje jen hudební sluch, ale především hudební představivost: muzikanti čtou noty jako noviny a dokáží si představit všechny nástroje v partu. Velice důležitá je i hudební paměť: Vyprávěl mi prof. Bílek ze státní konzervatoře, že na Akademii cvičil 8 hodin denně, a že náhodou dostal nabídku ve velice brzkém termínu hrát Gershwinovu Rapsodii v modrém. Zkrátka za tři dny byl schopen znát 30 stran velice těžkého notového materiálu zpaměti a zkoušet s orchestrem. To je nepředstavitelný výkon. Přičemž mechanická paměť (tzn. že by ruce hrály jakoby samy od sebe.) zde hraje na rozdíl od nižších stupňů menší roli. Hráči na Akademii bývají schopni vyjmenovat své skladby notu od noty.

Existuje poměrně jednoduchá metoda, jak si ověřit míru hudební představivosti a paměti: Paměť si ověříme lehce tím, že necháme dotyčného opakovat nesmyslné melodie, které jsme mu zahráli jen jednou či dvakrát. O hudební představivosti nám nejvíce poví schopnost zpívat ve vícehlasu a následující dotazy: Požádáme dotyčného, aby si vybavil nějakou píseň, kterou dobře zná, řekněme Chatanooga choo choo od Glena Millera. A požádáme ho, aby nám řekl, zda slyší zpěvákův a zda je tento hlas zřetelně odlišný od hlasů jiných lidí, například K. Gotta. Pak se zeptáme, zda slyší i vyhrávky saxofonové či dechové sekce, dále se ptáme na basu, poté na doprovodné nástroje a nakonec na rytmiku. Tyto jednotlivé stupně odpovídají dokonalosti hudební představivosti: Když dotyčný slyší charakteristicky bubny, čineli ap., můžeme hovořit o tom, že má velice dobrou hudební představivost.

Dalším způsobem, jak měřit hudebnost, je pozorování žáků, jak rychle se naučí intonaci a sluchové analýze. Při omezeném talentu bývají pro žáky nepřekonatelným problémem již intervaly od kvinty výše. Velké problémy jsou při určování harmonie písně, aniž by žáci měli možnost si ji ověřit u klavíru. Velké problémy se zápisem již dvoj- a trojhlasu podle sluchu ap.

Nicméně, jak bylo řečeno, tyto faktory nepatří mezi nejdůležitější vzhledem k úspěšnosti studia na základním a středním stupni. Na akademické úrovni je již hudebnost patrná z celého způsobu a tempa práce studenta.