Komplexní alternativní návrh legislativního postupu v otázkách osvojení

Mgr. Jeroným KLIMEŠ 1996

Poznámka viz adopce1.txt

Největším zlem, které systematicky vzniká vzhledem k otázce adopcí. Je bezmocnost státu hájit zájmy dítěte v případech, kdy rodiče ostentativně projevují nezájem o dítě. Pracovníci kojeneckých ústavů s hořkostí pozorují, jak matka hned po porodu utíká z porodnice, není úřední cestou zastižitelná, nicméně ví se o ní, že provozuje tou dobou prostituci.

Je otázkou, proč by měl stát usilovat o to, aby se tato žena formálně zřekla svých rodičovských práv, vždyť to udělala tím, že bez udání důvodu dítě opustila a nechala ho vlastnímu osudu. Svým činem vyjádřila svůj postoj. Tomuto vyjádření vlastního postoje činem se latinsky říká ipso facto - činem samým. Tento princip tedy není v právnickém uvažování nový, jde jen o to zavést jej i v případě osvojení.

Jedním z pravidel, kterým by se měl řídit návrh legislativy, je snaha o postižení žité praxe. Jevy, které se vyskytují v největším měřítku, by měl zákon popisovat jako standardní postup a jevy, které jsou výjimečné, by měly být vyjímkou i pro literu zákona.

V případě odkládání dětí do dětských domovů je nejčastějším jevem ostentativní nezájem biologických rodičů. S tím by měl počítat i navrhovaný zákon. Případy, kdy se dítě do dětského domova dostane shodou nešťastných náhod, je extrémně malá a proto je nasnadě, že tento jev by měl být chápán za vyjímečný i v zákoně.

Již během pobytu v ústavu musí být rozhodnuto o budoucím osudu dítěte

Problém v stávajícím postupu při osvojení spočívá v tom, že proces o osvojení začíná teprve až po uplynutí půlroční lhůty, která je navíc pro kojence příliš dlouhá. V předkládaném návrhu se ještě přidává, že rodiče musí být účastníky řízení. To v praxi znamená, že díky procesním průtahům a jiným formalitám dítě stráví v ústavu několik let. Postupně se stává pro osvojení nevhodné a je dlouhodobým pobytem v ústavu psychicky postiženo.

Je zřejmé, že v tomto případě se jedná o boj o čas, který dítě stráví v ústavní výchově. Ten je totiž pro dítě ohrožující, a proto ten je třeba minimalizovat. Je všeobecně známo, že existuje propastný rozdíl mezi výchovou v rodině a v ústavu, ale malý rozdíl mezi výchovou ve vlastní a náhradní rodině. Prakticky nikdo z obyčejných lidí neumístí své dítě do ústavní výchovy. I v případech rozvodů rodiče s neuvěřitelným úsilím bojují o své děti. Proto první alarmující jev, který indikuje, že s rodiči není něco v pořádku, je samo umístění dítěte do ústavu.

Představme si nějaký shluk okolností, který by měl za následek, že by se dítě z normální rodiny dostalo do dětského domova. Například matka by zemřela, otce by zavřeli pro hospodářskou kriminalitu, všichni čtyři prarodiče by už byli po smrti, všichni sourozenci by byli mladší 18 let, rodiče by neměli žádné příbuzné a všichni dobří přátelé a sousedé by se od nich odvrátili. Kdyby se toto vše událo v jedné chvíli, pak je čas na to, aby děti z normální rodiny byly vzaty do ústavní výchovy.

Dnes se soud může začít zabývat osudem dítěte až po uplynutí půlroční lhůty nezájmu. Do nového zákona však navrhujeme, aby samo umístění dítěte do ústavního zařízení zakládalo důvod a povinnost zahájit soudní řízení, které posoudí oprávněnost takového kroku.

Okamžik, kdy rodič odkládá dítě do ústavu, bývá to bohužel často poslední příležitost oficiálně jednat s rodiči, proto do tohoto okamžiku je nutno vložit povinnosti rodičů, jejichž splnění bude nadále ovlivňovat další proces.

Rodič je povinen při odložení dítěte do ústavu oznámit adresu, kam je možno mu adresovat úřední dopisy. Tato adresa může být i poste restante. To z důvodu, že bohužel není možno předpokládat, že rodič bude dítě pravidelně navštěvovat, jak by bylo přirozené.

Na tuto adresu a zároveň na adresu ústavního zařízení, kde má rodič dítě umístěno, se mu doručí i oznámení o konání soudu, který posuzuje oprávněnost umístění dítěte do ústavního zařízení, přičemž dotyčný není účastník soudního řízení. Je tedy v zájmu rodiče, aby se na soud dostavil.

Posílat úřední dopisy rodičům na adresu dítěte je velice důmyslným opatřením, protože zjišťuje zájem rodiče o dítě. Je tak pojistkou pro případy, kdy se rodiče záměrně vyhybají o kontakt s úřady, aby protáhli soudní řízení.

Každý rodič s tzv. opravdovým zájmem, který má nešťastnou náhodou dítě v nemocnici, jej chodí osobně navštěvovat podle možností buď každý den, nebo nejméně jednou týdně. Často se jen telefonicky informuje na jeho zdravotní stav. Pokud bychom chtěli takového rodiče zastihnout a oznámit mu nějakou informaci, je zřejmé, že jej nejsnáze zastihneme u jeho dítěte.

Kromě vyjmenovaných objektivních důvodů, tj. samozřejmě nemoc, vazba, výkon trestu ap., soud stanoví lhůtu, dokdy musí rodič upravit domácí podmínky a převzít dítě do vlastní péče. Tato lhůta by měla progresivně růst s věkem dítěte. Ve svém článku v Československé Pediatrii č. 3/1996, jsem navrhoval, aby tato lhůta v měsících se rovnala počtu let dítěte, tj. do jednoho roku jeden měsíc, do dvou let dva měsíce atd., přičemž nesměla by být delší než 6 měsíců.

Záleží zde samozřejmě na posouzení soudce. Pokud vidí, že v daném případě existuje zájem o dítě a je naděje, že vznikne funkční rodina, může i u kojence tuto lhůtu poněkud prodloužit. Tento postup by však byl z hlediska litery zákona chápán jako výjimečný, protože tak to odpovídá žité praxi. Naprostá většina rodičů, která své dítě odložila do ústavu, se o ně dále nestará a není ochotna pro ně nic udělat kromě halasných prohlášení.

Kojenec naléhavě potřebuje pro svůj psychický i biologický vývoj nezištnou péči dospělého. Jednoměsíční maximální pobyt v kojeneckém ústavu odpovídá více méně soudobým poznatkům pediatrie a psychologie. I když tato lhůta je z hlediska právního postupu krátká, uvědomme si, že je z obou stran ohraničená dalšími procesními lhůtami: oznámení o umístění dítěte do ústavního zařízení, předvolání k soudu, vlastní soudní řízení, které se může protáhnout, doba, než dítě převzato do péče adoptivních rodičů atd. Z těchto důvodů je prakticky nemožné, aby celková doba, kterou stráví dítě v ústavu, byla kratší než půl roku.

Pokud se rodič k jednání soudu dostaví, je to známka jeho zájmu, a pak soud mu přidělí sociálního pracovníka, s kterým spolupracuje například při úpravách bytu.

Toto opatření zohledňuje fakt, že někteří rodiče (například sami odchovanci dětských domovů) sice mají zájem o dítě, ale nejsou schopni sami jednat s úřady a často ani neví, jak má normální rodina fungovat.

V této stanovené lhůtě mají rodiče dostatek času upravit domácí podmínky. Nemusí to být žádný komfort. U malého dítě to většinou spočívá v úklidu bytu, opatření postýlky, kočárku, vaničky a několika dalších drobností. Normální rodiče toto vše připravují před porodem a ze zkušeností kojeneckých ústavů víme, že právě tato příprava na příchod dítěte je nejlepším prediktorem budoucí péče matky o dítě.

Rodiče nebo jejich sociální pracovník požádají Oddělení péče o rodinu a dítě o posouzení těchto domácích podmínek. Na základě tohoto potvrzení si mohou vyzvednout dítě z ústavu.

Po uplynutí stanovené lhůty soud posoudí, co rodiče pro své dítě skutečně učinili. V případě nezájmu rodičů rozhodne případném o osvojení či pěstounské péči. V opačných případech může například na doporučení Oddělení péče o rodinu a dítě ještě určitý čas posečkat.

U rodičů, kteří umístili své dítě do ústavu a pak jej převzali do vlastní péče, je větší nebezpečí týrání a zanedbání dítěte, proto je žádoucí stanovit úřední dohled, tj. návštěvy dětského lékaře a domácnosti dvakrát do měsíce a to po jeden rok po převzetí dítěte.

Případy týrání a váženého zanedbání dětí spadají do jiného paragrafu, který rovněž umožňuje zrušit rodičovská práva.

Poznámky k jednotlivým sporným bodům

To, co dělá z muže a ženy otce a matku, je sice z biologického pohledu soulož s následným početím a porodem, ale je jen menší část významu tohoto pojmu. Hlavní část spočívá v tzv. psychologickém rodičovství.

Význam čistě biologických pout je rozdílný v různých kulturách. Je známo, že v orientálních kulturách má pokrevní příbuzenství velký význam. Z Bible je znám příběh Lotův, jehož dcery jej v zájmu zachování rodu opily, a za cenu incestu s ním zplodily syny. V Orientu je manželka a děti prakticky majetkem muže. Tato struktura je důležitým principem jejich civilizace.

Naše civilizace je založena na manželství rovnoprávných jedinců a vliv rodových vztahů je minimální. Proto většina lidí chápe jako kruté bezpráví, když se prosazují patriarchální nároky rodičů, kteří řádně nepečují o své děti.

Rodiče, kteří se nepodílejí na výchově dítěte, nemají právo být účastníky soudního řízení

Stát vynakládá ročně na jedno dítě v ústavě přes 100 000 Kč, tzn. necelé 2 000 000 Kč do jeho dospělosti. Děti odchované ústavy nejsou zpravidla schopny založit funkční rodiny a vychovat vlastní děti. Často tráví zbytek života po různých nápravných zařízeních, které jsou rovněž velice nákladné. Tyto ekonomické důvody však neznamenají nic ve srovnání s psychickými škodami, které jsou na těchto dětech napáchány.

Z těchto důvodů je zřejmé, že není důvod ponechat rodičům, kteří odkládají své děti do ústavů, právo být účastníkem soudního jednání.

To se týká jak adopcí, tak pěstounské péče. Vývoji dětí v pěstounské péči rozhodně nesvědčí, když jejich biologičtí rodiče, chodí o půlnoci opilí pod okny a křičí na pěstouny, že jim ukradli dítě, a dítěti říkají, jak je strašně milují, a prosí je, aby s nimi uteklo atd.

Je zjevně hloupé, aby dítě muselo žádat takového rodiče o podpis k žádosti o vydání pasu ap. Proto je žádoucí ustanovit v těchto případech dětem zákonného zástupce, který bude zastupovat dítě v těchto otázkách. (Zákonný zástupce se dnes ustanovuje pouze pro osiřelé děti.)

Opravdový zájem o dítě = osobní péče o něj

Při diskusi o vymezení pojmu 'opravdový zájem o dítě' musíme mít na mysli měnící se potřeby dítěte s věkem. Tento pojem má jinou náplň v prvním roce a jinou v patnáctém roce života dítěte. Nicméně čím je dítě mladší tím více potřebuje osobní, nezištnou péči dospělého člověka. Rozhodně je nutno rozlišovat věk do tří let od období následujícího, které se vyznačuje výraznou závislostí dítěte na rodičích a to nejen alimentární, ale především psychickou. Ukažme si několik příkladů, které ukazují důležitost tzv. diadických interakcí matky či otce s dítětem do tří let.

Dalo by se říci, že je přímo zákonitostí, že rodiče si neuvědomují, a proto ani nedoceňují to, co svému dítěti svou pozorností dávají. V tomto ohledu bylo uskutečněno nespočet pokusů.

Po prvním půl roce života je dítě schopno rozdělit výdechový proud do dvou slabik. Místo jednoduchého "Haua" může říci "Hua-vau". To je otázkou biologického zrání, protože do tohoto stádia dospějí i hluché děti, které se však dále nevyvíjejí. Proč se však normální dítě dále vyvíjí? Protože rodiče nic neví o tomto biologickém zrání, ale zcela spontánně začnou považovat toto neurčité "Hua-vau" za první slovo. Matka je přesvědčená, že dítě řeklo "Máma", babička je přesvědčená, že to bylo "Bába", jen tatínek je na pochybách, zda to bylo "Táta" nebo "Auto", nicméně obojí mu lichotí. Začnou se přít a každý začne dítě učit svou variantu. A dítěti se začne spojovat obličej matky se slovem "Máma", obličej babičky se slovem "Bába" a obličej otce se slovy "Táta" či "Auto". To, co se započalo, je intenzivní učení řeči, které ze strany rodičů i dětí probíhá zcela neuvědoměle a spontánně, ale přesto je velice důležité pro další vývoj dítěte.

Podobně všimněme si, jak matky při hraní s kojencem, dítě jemně poplácávají. Tímto jednáním udržují a učí dítě rozlišovat období spánku, tj. útlumu, a bdění - aktivace. Tento efemérní, neuvědomělý projev rodičovské péče chybí dětem v kojeneckých ústavech. Tam děti setrvávají dlouhou dobu ve stavu na pomezí bdělosti a spánku, ve stavu jakási letargie, kde jim chybí potřebné podněty pro vývoj psychických funkcí.

Děti v období do tří let nejsou schopny se zásobovat potřebnými podněty a to ani samy sebe, ani sebe navzájem. Do tří let převažuje hra, která je svojí povahou cvičením nejrůznějších manipulací s předměty, při kterém se učí a poznávají vlastnosti věcí a lidí. Nejsou schopny symbolické hry (s panenkami, s autíčky), ani her s pravidly (např. výměnou rolí - na obchod, na školu ap.)

Batolata si neumí hrát spolu, nejsou schopny interaktivní hry. Jakmile jedno má hračku, tak druhé ji chce taky, ale neumí počkat a začnou se o ní prát. Kojenec objevuje, co se stane, když zatáhne za provázek, na kterém jsou chrastítka. Je tím sám překvapen, ale stejně tak objevuje, co se stane, když zatáhne jiného člověka za vlasy. Proto děti do tří let nemohou být vychovávány kolektivní výchovou, ale potřebují individuální péči dospělého člověka.

Vliv dobrého rodinného prostředí je neuvěřitelný. Když pomineme menší zločinnost, menší sexuální promiskuitu, větší osobní adaptaci na životní obtíže a osobní úspěšnost, které jsou zřejmé, můžeme nalézt ohromný vliv na intelekt dítěte. Bylo srovnáváno IQ dětí, které byly adoptovány, s inteligenčním kvocientem jejich biologických rodičů. V průměru byl nalezen rozdíl 13 bodů, tj. nárůst téměř o jednu směrodatnou odchylku (Ta je 15 b.). To je posun o jednu kategorii výše. Z podprůměrně inteligence na průměrnou, z průměrné na nadprůměrnou úroveň. Důvodem tohoto nárůstu je pečlivý výběr adoptivních rodičů, kteří pochází většinou z středních a vyšších vrstev.

Nucená volba matky a pocit křivdy

Z předchozích odstavců vyplývá, že opravdový zájem o malé dítě spočívá v osobní péči o něj. Tento fakt však často vyžaduje určitou oběť ze strany rodičů.

Představme si matku, která dostane velmi lákavou nabídku, např. stipendium na Harvardské universitě a přitom je již v 7. měsíci těhotenství. Tato žena stojí před volbou: Buď si dítě nechá, ale pak nemůže jít studovat, nebo půjde na stáž, ale pak nemůže mít dítě. Obě varianty v sobě zahrnují zisk i ztrátu.

Většina lidí dá zřejmě přednost dítěti, neboť šťastná rodina je více i než titul na prestižní universitě, ale přesto můžeme mít pochopení pro matku, která se rozhodne pro druhou variantu a dá svolení k adopci. I toto je rozhodná a odpovědná matka, která se řídí zájmem dítěte (samozřejmě i svým). Nejhorší je ovšem ten druh rodičů, kteří se nemohou rozhodnout, a tak svým jednáním ubližují dětem, které setrvávají a nemohou opustit institucionální výchovu, která je pro jejich vývoj nejhorší.

Je v zájmu zdravého vývoje dětí a tedy i v zájmu státu, aby tito nezodpovědní rodiče byli přiměřeným způsobem donuceni k volbě. Z nucené volby však zákonitě plyne pocit křivdy u matky: Jednou proto, že s dítětem musela zůstat (Stát ji připravil o titul na Harvardu.), po druhé má sice titul, ale tvrdí, že "stát jí sebral dítě". Z této situace není východiska, pokud nechceme ubližovat dítěti.

Stát má soustavně zvýhodňovat zdravější formy výchovy před horšími

Když pozorujeme vhodnost různých institucí pro výchovu dětí. Nejlepší životní adaptaci mají samozřejmě děti z funkčních rodin. Rozdíl mezi rodinami vlastními a náhradními je minimální. Pak následuje pěstounská péče, za ní dětské vesničky, pak dětské domovy rodinného typu a nejhůře na tom jsou ostatní ústavní zařízení.

Je bohužel ironií osudu, že stávající zákon zvýhodňuje tyto instituce právě v opačném pořadí. Je zjevným ideálem, aby se prosadil takový zákon, který v případě, že biologičtí rodiče zanedbávají své rodičovské povinnosti, bude usilovat především o adopci, když ta nebude možná, tak o pěstounskou péči atd. až v krajním případě zváží možnost ústavní výchovy.

Prof. Matějček si kdesi posteskl, že kdyby se dítěti každé dva roky změnili rodiče, vyměnili se sourozenci a děti se musely přestěhovat do jiného domu či města, tak by zřejmě sociální orgány takové dítě z takové rodiny vzaly a dali do ústavu. Bohužel uvedený popis není popisem skutečné rodiny, ale toho, jak dítě postupně přechází z kojeneckého ústavu do předškolního atd., přičemž vždy změní místo pobytu, změní se i pečující personál a dětský kolektiv.

Počet normostran: 7,48 Datum vytvoření: 17.3.1996