Německá gramatika

Toto jsou jen mé neuspořádané poznámky, které tu mám na webu, kdyby se někdy hodily. Jinak pokud opravdu potřebujete dobrou německou gramatiku, doporučuji tyto dvě adresy:

http://www.canoo.net/

http://dict.leo.org/

Substantiva
Adjektiva
Pronomina
Numera
Verba
Adverbia
Zájmenná příslovce
Praeposita
Konjunkta
Interjekta
Nepřímá řeč
Čas
Datum
Hodiny
Český slovník

Substantiva

Bez členu

1.p. süser Wein gute Wurst gekültes Bier

2.p. süsen Wein(e)s guter Wurst gekülten Bier(e)s

3.p. süsem Wein guter Wurst gekültem Bier

4.p. süsen Wein gute Wurst gekültes Bier

DER - s určitým členem

1.p. der nette Mann die nette Frau das nette Kind

2.p. des netten Mannes der netten Frau des netten Kindes

3.p. dem netten Mann der netten Frau dem netten Kind

4.p. den netten Mann die nette Frau das nette Kind

 

1.p. die netten Männer, Frauen, Kinder

2.p. der netten Männer, Frauen, Kinder

3.p. den netten Männern, Frauen, Kindern

4.p. die netten Männer, Frauen, Kinder

EIN - s neurčitým členem

ein netter Mann eine nette Frau ein nettes Kind

eines netten Mannes einer netten Frau eines netten Kindes

einem netten Mann einer netten Frau einem netten Kind

einen netten Mann eine nette Frau ein nettes Kind

 

1.p. nette Männer, Frauen, Kinder

2.p. netter Männer, Frauen, Kinder

3.p. netten Männern, Frauen, Kindern

4.p. nette Männer, Frauen, Kinder

Adjektiva

Stupňování

so alt wie ich

älter als er

die älteste von (=z) uns, unter (=mezi)

Er ist am ältesten

jedno z nej...: Buď 2.pád bez předložky nebo 3.pád s von

einer der größten Seen = einer von den größten Seen

eine der größeren Städte = eine von den größeren Städten

eines der interessantesten Museen = eines von den i. M.

 

NEPRAVIDELNÁ

groß größer der größte

gut besser der beste

nah näher der nächste

hoch höher der hächste

dunkel dunkler der dunkelste

viel(e) mehr die meisten

gut besser am besten

gern lieber am liebsten

oft öfter, häufiger am öftesten, am häufigsten

bald früher, eher am frühesten, am ehesten

weinig weniger, minder am weingstens, IM mindestens

Pronomina

Skloňování přídavných jmen po zájmenech a číslovkách

jako po der - dieser mancher, solcher, welcher, jeder

jako po ein - mein, dein, ... , kein

jako po die - diese, meine, deine, ..., alle, beide, keine

bez členu - zwei, drei, ... , einige, ein paar, mehrere, viele, wenige, andere

kolísá - manche, solche, welche

A) v jednotném čísle jako po členu určitém - der

dieser
mancher — schöne Mantel
solcher
welcher
jeder

B) v jednotném čísle jako po členu neurčitém - ein
mein, dein... — schöner Mantel
kein

C) v množném čísle jako po členu určitém - die
diese
meine, deine... — schönen Mäntel
alle
beide
keine

D) v množném čísle jako po členu neurčitém - 0
číslovky určité a neurčité:
zwei, drei
einige — schöne Mäntel
ein paar
mehrere
viele
wenige
andere

E) Kolísají
manche 
solche — schöne(n) Mäntel
welche

Ukazovací zájmena (shrnutí)

Dieser Mantel paßt mir. Tento kabát mi padne.
Den nehme ich. Ten si vezmu.
Ein solcher — Hut gefällt mir. Takový klobouk se mi
So ein — Hut gefällt mir. líbí.
Solche Hüte finde ich schön. Takové klobouky se mi líbí.

Zájmeno dieser, diese, dieses (tento, tato, toto) se skloňuje jako člen určitý.

Zájmeno der, die, das (ten, ta, to) se liší od určitého členu silnějším přízvukem, skloňuje se jako člen určitý, jen v 2. pádě, pokud stojí samostatně, má tvary: dessen, deren, dessen, v 2. pádě množ. čísla deren a v 3. pádě množ. čísla denen.

Zájmeno solcher, solche, solches (takový, taková, takové) se v jedn. čísle obvykle užívá se členem neurčitým a skloňuje se pak jako přídavné jméno.

Jsou možné i tvary so ein, so eine, so ein. Bez členu se skloňuje jako člen určitý.

K rozlišení dvou osob nebo věcí se užívá spojení der eine - der andere (jeden - druhý). Skloňují se jako člen s přídavným jménem.

    Ich habe zwei Söhne, der eine geht noch zur Schule, der andere arbeitet schon.

    Mám dva syny, jeden chodí ještě do školy, druhý už pracuje.


Zájmena neurčitá a záporná v zastoupení podstatného jména

a) einer, eine, ein(e)s - jeden, jedna, jedno
Haben Sie einen Bleistift? Máte (nějakou) tužku?
Ja, hier ist einer. Ano, tady (jedna) je.
Haben Sie ein Kind? Máte dítě?
Ja, ich habe ein(e)s. Ano, mám jedno (dítě).

Neurčité zájmeno einer se skloňuje jako člen neurčitý, jen
v 1. pádě má tvary einer, eines, u středního rodu je tento
tvar i ve 4. pádě.

b) keiner, keine, kein(e)s - žádný, žádná, žádné
Haben Sie einen Bruder? Máte bratra?
Nein, ich habe keinen. Ne, nemám žádného.
Von diesen Bildern gefällt Z těchto obrazů se mi
mir kein(e)s. žádný nelíbí.
Das weiß keiner. To nikdo neví.

Podobně jako neurčité zájmeno einer se skloňuje i zájmeno
keiner. V množném čísle se skloňuje jako určitý člen.

Sie kommt mit jemand(em). Přichází s někým.
Ich sehe niemand(en). Nevidím nikoho.
Er ist mit nichts zufrieden. Není s ničím spokojen.

Zatímco zájmena nichts, etwas, so etwas (něco takového)
jsou nesklonná, skloňují se zájmena jemand a niemand
takto

jemand niemand
jemand(e)s niemand(e)s
jemand(em) niemand(em)
jemand(en) niemand(en)

Přivlastňovací zájmena

mein, meine, mein můj, má, mé unser, unsere, unser náš, naše
dein, deine, dein tvůj, tvá, tvé euer, eure, euer váš, vaše
sein, seine, sein jeho ihr, ihre, ihr jejich
ihr, ihre, ihr její Ihr, Ihre, Ihr Váš, Vaše
sein, seine, sein jeho

 

Osobní

a přivlatňovací zájmena

1. ich du er sie es wir ihr sie wer was

2. meiner d-er s-er i-er s-er u-er e-er i-er wessen

3. mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen wem

4. mich dich ihn sie es uns euch sie wen was

der - mein dein sein ihr sein unser euer ihr

die - meine eure ihre

das - mein euer ihr

 

Neurčitá

mancher, kein, jedermann (es), irgendwelcher, jemand, niemand, etwas, nichts, jeder, aller

Zájmenná příslovce

TÁZACÍ

wobei, wodurch, wofür, wogegen, womit, wonach ...

woran, worauf, woraus, worin ...

 

UKAZOVACÍ

dabei, dazwischen, dazu, daneben, davon, danach ...

daraunter, darüber, darin, darein ...

Womit soll ich das Brot schneiden?

Da hast du ein Messer, schneide dich nich damit.

Numera

vier und fünf IST neun. a Addieren

sechs minus (weinger) zwei ist vier. s Subtrahieren

zwei mal drei ist sechs s Multiplizeiren

zehn (dividiert) durch fünf ist zwei s Dividieren

ŘADOVÉ

r,e,s, erste, andere (ze dvou), zweite (z více), dritte, vierte, fünfte, sechste, zehnte, elfte, neunzehnte, zwanzigSTE, einundzwanzigste, dreißigste,

vždy určitý člen nebo slovo, které má stejnou funkci

viz datum

das andere Ufer, mit der anderen Hand, Dienstag ist der zweite Wochentag

Verba

neodlučitelné předpony:

    be ge, emp ent er, ver zer, miß

odlučitelné vždy:

    ab, an, auf, bei, ein, mit, nach, vor, zu, zusamen, zurück

odlučitelné, jsou-li nepřízvučné:

    über, unter

PRÉTERITUM = IMPERFECTUM

- souvislé vyprávění

SLABÉ - od infinitivu - sagen, begleiten

sag-te, -test, -te, -ten, -tet, -ten

begleit-ete, -etest, -ete, -eten, -etet, -eten

durfte, konnte, mußte, sollte, wollte, wußte

war, hatte, wurde

PERFECTUM

- rozhovor, otázky, referáty

SLABÉ: haben (sein) + ge- -(e)t, tj. příčestí minulé,

(bez předpony ge- jsou slovesa s neodlučitenou předponou, se dvěma předponami, s koncovkou -ieren)

Ich habe gehabt. Měl jsem.

Ich bin gewesen. Byl jsem.

Ich bin geworden. Stal jsem se.

ich habe gedurf gekonnt demußt, gemocht, gesollt, gewollt, gewußt, ale ve vazbě s významovým slovesem zůstává infinitiv: Sie hat nicht kommen können. - Nemohla přijít.

SILNÉ: haben (sein) + ge- -en, tj. příčestí minulé

FUTURUM

ich werde,

du wirdst,

er wird, + infinitiv

wir werden,

ihr werdet,

sie werden

KONJUNKTIV

koncovky - e, est, e, en, et, en

Ich wäre (byl bych),

hätte (měl bych),

würde (stal bych se),

müßte (musel bych),

könnte (mohl bych),

dürfte (směl bych),

möchte (chtěl bych),

sollte (měl bych),

wollte (chtěl bych, nepoužívá se),

wüßte (věděl bych) ...

slabá se nepoužívají, ze silných sloves pouze: Ich ließe, er bliebe, es ginge, es täte, wir kämen

- opisný tvar: Ich würde + infinitiv

PASIVUM

I. průběhový - werden v daném čase + příčestí minulé

Das Haus wird jetzt gebaut. - se staví, je stavěn

Das Haus wurde vor vielen Jahren gebaut. - byl postaven

Das Haus ist vor vielen Jahren gebaut worden.

postaven kým, vysílána čím, poslán čím - 7. pád: von P.P. gebaut, durchs Fernsehen gesendet, mit der Post geschikt

 

II. stavový - sein + příčestí minulé

Das Problem war (ist) gelöst. - byl (je) vyřešen

PŘÍČESTÍ a minulý infinitiv

přítomné (činné) PP - inf.+ d - lobend - chválící

minulé (trpné) PM - gelobt - pochválen

trpný infinitiv - PM + werden - gebaut werden - být postaven

Adverbia

her (hierher) = sem, směrem k osobě,

wo? - dort!

wohin? - hin!, (dorthin) - tam, směrem od osoby

nach oben - rauf

nach unter - runter

drinnen - rein

draußen - raus

drüben - rüber - na druhou stranu

WO WOHIN-HER-SEM WOHIN-HIN-TAM

Ich bin Komm Geh

hier, da her hin

dort dorthin

oben herauf dorthin

unten herab, herunter hinab, hinunter

draußen heraus hinauß

drinnen herein hinein

drüben herüber hinüber

příslovce bez srovnání, co..., co možno ...

meist(ens) - většinou

wenigstens / mindestens - alespoň / nejméně

bestens - pěkně - Danke bestens

schnellstens - co nejrychleji

höchstens - nejvýše, maximálně

längst - dávno

herzlichst - co nejsrdečněji

höchst - nanejvýš, velice

äußerst - krajně, velmi

möglichst bald - co (možná) nejdříve

spätestens / frühestens - nejpozději / nejdříve ...

nejpozději - am spätesten - při srovnání

- spätestens - s časovým údajem

Er kommt spätestens in einer stunde.

Er kommt am spätesten von allen.

Praeposita

se 3. pádem:
        aus-außer-bei-mit-nach-seit-von-zu

aus dem Hause - z, mit - s, prostý 7.pád,

außer - kromě, mimo, nach - po, podle, do (Prahy),

bei dem Tisch - u, při, nächst

binnen einem Jahre nebst

dank seinem Fleiße samt

entwegen seit - od 3. hodiny,

gegenüber von - z, od, o,

zu - k

 

se 4. pádem:
        durch-für-gegen-ohne-um

durch - skrz, prostý 7. pád

für - pro, za

gegen - proti

ohne - bez

sonder - bez

um - okolo, v, o

durch das = durchs, für das = fürs, um das = ums

wider - proti

 

se 3. a 4. pádem:
        an-auf-hinter-in-neben-über-unter-vor-zwischen

an - na svislé ploše, těsně u, k

auf - na vodorovné ploše

hinter - místně za

in - v, do, časově za

neben - vedle

über - nad, přes

unter - pod, mezi vícero

vor - místně před

zwischen - mezi dvěmi

Konjunkta

Souvětí souřadící

I. čárka - spojka - podmět - sloveso

II. čárka - spojka - sloveso - podmět

Dvojicové spojky souřadicí

Er ist weder gekommen, noch hat er mir geschrieben.
    Ani nepřišel,ani mi nenapsal.
Er sprach nicht nur deutsch, sondern auch englisch.
    Mluvil nejen německy,ale i anglicky.
Entweder schreibe ich (ich schreibe) oder ich rufe an.
    Buď napíšu nebo zatelefonuji.
Er war sowohl in Österreich als auch in Italien.
    Byl jak v Rakousku, tak v Itálii.
Einerseits ist es teuer,und anderseits gefällt es mir nicht.
    Jednak je to drahé a jednak se mi to nelíbí.

Po dvojicových spojkách bývá přímý pořádek slov, po spojce entweder může být přímý i nepřímý pořádek slov, po dvojici einerseits - anderseits a spojce noch následuje nepřímý pořádek slov.

U dvojice weder - noch následuje na rozdíl od češtiny kladné sloveso, zápor je obsažen ve spojkách.

Souvětí podřadící

Podřadící spojky:

weil, ob, wenn, sobald, wenn, sobald, als, bis, seitdem, seit, bevor, ehe, statt daß, obwohl

Slovosled ve větě vedlejší:

spojka podřadící - podmět - ostatní větné členy - (infinitiv) - urč. tvar slovesa

K narušení větného rámce vedlejší věty dochází nejen u podmínkových vět, ale u všech vedlejších vět, které mají více infinitivů:

Pokud stojí v podřadném souvětí vedlejší věta na prvním místě, musí hlavní věta začínat určitým slovesem a na druhém místě stojí podmět
(nepřímý pořádek slov).

1. Vztažné - zájmena vztažná

podmětné, předmětné, přívlastkové

2. Spojkové

Podmětné (že mě nev) - Es ist klar, daß er mich nicht gesehen hat.

Předmětné (Abys) - Ich wünsche, daß du zu mir kommst.

Přívlastkové daß

Časové - wenn, als, sobald, bevor, bis,

seit(dem), solange, wärend

...

Způsobové - wie, als, so...daß, je...desto, als ob,

wärend(kdežto), indem (tím, že)

Důvodové - weil, da (da často před větou hlavní)

Podmínkové - wenn

Účelové - damit

Přípustkové - obwohl, obzwar

ČASOVÉ

wenn - když, pro přítomný, budoucí, opakovaný minulý děj

als - minulý, který se stal jen jednou

wenn - až - když (časový bod) Wenn du kommst, werden wir in die Stadt gehen. Až přijdeš, ...

bis - až - dokud ne-. Ich werde hier so lange warten, bis du kommst. Počkám tu, až přijdeš, dokud nepřijdeš.

sobald - jakmile

seitdem - od té doby, co

VZTAŽNÉ

der -který die -která das die

dessen deren dessen deren

dem der dem denen

den die das die

ABY

I.Předmětné

WAS? daß ... - Er will, daß wir ihm helfen.

 

II. Účelové

WARUM? damit ... - Sie muß ihm helfen, damit er es schaft.

Nepřímá řeč

V knižní řeči bez spojky daß, vedlejší věta má slovosled věty hlavní. Indikativ hlavní věty se mění na konjunktiv podle moc a moc složitých pravidel, které se mi nechce opisovat.

Interjecta

Čas

KDY?

am Tag - ve dne

am Morgen, morgens

am Vormittag

zu Mitag

am Nachmittag

am Abend

in der Nacht, nachts (e Nacht)

am Wochenende

...

\Mitternacht - půlnoc

frümorgens -

vorgestern - předvčera

heute früh - dnes ráno

morgen früh - zítra ráno

heute vormittag

morgen abend

Datum

Der wievielte ist heute? - Heute ist der dritte Mai.

Den Wievielten haben wir heute?

- Heute haben wir den dritten Mai.

an + 3.pád, nebo 4. pád bez předložky

Er kommt am fünfzehnten Dezember.

Er kommt am Freitag, dem fünfzehnten Dezember.

Er kommt Freitag, den fünfzehnten Dezember.

Ich bin am 23. Mai 1989 geboren.

im Jahre neunzehnhundertneunundachtzig

am fünften Mai eintausendneunhundertfünfundvierzig n. neuzehnhundertfünfundvierzig

Prag, den 5. Mai 1945

Hodiny

Wie spät ist es

um halb neun, ale

um (drei) Viertel elf

in einer Stunde - za hodinu

zehn Minuten nach acht

Acht Uhr dreißig (Minuten)

fünf Minuten vor neun

Es ist ein Uhr. =

Es ist (Punkt) eins.

Český slovník

o víkendu - am Wochenende

Co se týče volného času - Was die Freizeit betrifft, ...

do přírody ins Grüne, v přírodě im Grünen

až pak, až potom - bis dann

tak - dermaßen

ani trochu - kein bißschen

nehledě k - abgesehen von

praktikovat - praktizieren