Osnovy k lékařské propedeutice a etice

Jeroným Klimeš 1997 - 1998

Poznámka: Toto jsou moje osnovy pro lékařskou propedeutiku, byla to docela zajímavá zkušennost. Mohly by se někomu hodit při výuce etiky. Trochu jsem se při tom naučil přednášet. Pravda, každé začátky jsou těžké.

 1. Úvod
 2. Co je to etika, co je to lékařská etika. (Žvanění těch, co se rádi poslouchají, manipulace moralizátorů, hledání optima)

  Dva okruhy - 1) příklady z praxe a diskuse o palčivých problémech dneška, 2) teorie

  Morální dilemata nejsou diskuse stylu "kolik má pes obvykle nohou" ale jsou to střety různých světových názorů a postojů.

  Napětí mezi dvěma póly: vědecká nejistota versus šarlatánská jistota. Přiláním-li se k určitému řešení, odvrhuji tím i mnohé jiná a beru na sebe mnohá rizika - být si vědom která.

  Jedním z cílů etiky je najít či hledat optimální řešení. Vytvořit a zdokonalit metodiku morálního uvažování. To, co je zprvu spontánní, živelné a chaotické uspořádat a zvýkonit, aby se dosáhlo maximálního prospěchu.

 3. Dělení morálních systémů
 4. Deontologický (lékař musí..., pacient má právo na...) a teleologický přístup (cílem lékaře je...)

  Přirozený vznik morálního usuzování (vedoucí katedry, dobrý lékař)

  Vlastnosti morálky: cílovost, normativnost a negenetivnost

  Cílovost morálních systémů (komunistický, křesťanský, Kantův, přirozený) sociální tlaky a pocity viny jsou spíše deontologické

  Morálka jako věda uprostřed mezi právem a psychologií

  2 vrstvy morálního uvažování

  Otázka svobody - důkaz vs. přesvědčení lidí

  Formální terminologická výstavba

  Hodnotový systém (pyramidový a pararelní) člověka vs. hierarchické uspořádání morálky

  Dělení dle úměry – absolutní a relativní morální systémy

  Nativismus vs. konvencionalismus

  Přímé a nepřímé voluntarium, zanedbání, opomenutí, lenost.

  Morálka versus moralizování (morální a citové vydírání)
  Přetížení morálními ideály (ekologická morálka - třídění odpadu, nechodit po trávníku ve městě, odpadky (staří lidé) a vajgly, recyklace pytlíků, jezdit MHD) Tendence ingorovat vše. Východisko - uvědomit si pocit přetížení. Racionálně si uvědomit přetíženost morálními argumenty, svou otevřenost k případné změně a zvoleným tempem přibírat ty, které opravdu mohu naplnit.

 5. Dobro a zlo
 6. Integrita jáství a duševní choroby

  Vytváření morální cílů: kolektiv, rodina, potřeba, jáství, situace (jedinec ve středu a činy jako šipky do hvězdička - jedinec a všechny jeho možné reakce, a kolem něho se spontánně vynořují nové cíle – člověk ležící v parku na zemi.)

  Jáství: I (ego, tj. vše, co člověk dělá), self (mentální representace, která obsahuje vše, co prošlo procedurou – Já jsem ten, který …)

  Spektrum duševních chorob, analogie se somatickými chorobami

  Teorie manicheistická a aristotelovská – obě vychází z modelu přibližování se k cíli. Manicheistická vychází z modelu frustrační překážky (dobro a zlo - dvě kontrární kvality) a aristotelovská vychází z toho, co schází k dosažení cíle (Zlo nedostatek dobra).

  Aktivní versus pasivní přístup ke zlu (postižení, těžká nemoc, rasismus, rozvody)

  Reagování na zlo – regres, agrese, pověrčivost, vytěsnění, popření – A) Průkaz (Jsem postižený, mám nároky a práva) B) Výzva (Jsem postižený, musím toto zlo překonat. Kompenzace)

  Ducunt fata volentem, nolentem trahunt (Toho, kdo chce jít, osud vede, toho, kdo nechce, vleče.)

  Magické morální myšlení a pověrčivost v krizových situacích

  1. Sdělování špatné diagnosy

  Nutná příprava předem (Typická reakce na prognosu oslepnutí.)

  Reagování na vážnou hrozbu - Ignorování (viz nebezpečí AIDS - velký strach, malý vliv na chování lidí).
  Co se mi nestalo (nebo nestalo mé dobré kamarádce), nemůže se mi stát (neopatrnost při antikoncepci - u mladistvých)

  Kübler-Ross popisuje pět fází reakce na těžkou frustraci: Fáze popření, hněvu, vyjednávání, deprese a fáze smíření.

  Nutno si najít čas a poslouchat, sednout si k němu, vzít si to zvlášť, navázat kontakt. Lidé jsou lační po informacích.

  Ať vidí v ty posteli někoho blízkého.

  Diabetes - přijde o nohu.

  S lidmi s rakovinou se dobře jedna.

  Pacient se musí o ten svůj konec postarat. Hospic - nebudete umírat sama, ve vlastním pokoji. Vyrovnat se s otázkou smrti.

  pravda vs. mlčení vs. konejšení. Jak reagovat na věty typu: "Já vím, že stejně umřu." Napřed Rogerianské "Jojo, hmmm" poté co odezní prvotní deprese víc 'logoterapeutické' "vzmužte se".

  Rychlé a postupné oslepnutí - oznámení, příprava na nový život ap.

  Lež a falsiloquium – milosrdná lež, lhavost coby zlozvyk či neschopnost odolávat sociálnímu tlaku

  Lékař zatajuje diagnosu, ale ona se ptá, co jí je, protože doma jsou všichni smutní. Mladý doktor říkal, ze nemá silu vidět mladého člověka v depresi.

 7. Lidský život
 8. Proč nezabijíme lidi?

  Různé důvody

  Co je to člověk - definice přírodovědecká a metafyzická

  Co je to smrt?

  Antická df.: livor, algor, pallor, rigor

  smrt kůry versus smrt m. kmene

  Kdy člověk vzniká? (početí popř. později, kdy?)

  Trest smrti, potrat, eutanasie, eugenika

  Komu patří lidský život?

 9. City a mravnost
 10. Láska různé definice, postoj k outsiderům

  Agrese – přirozená, verbální, škodlivá

  Přející postoje versus tvrdost

  Manipulace - zisky ztráty

  Služba bližnímu - nejlepší kriterium

  1. Pocity viny
  2. Pocit viny vs. vina – distribuce viny, cestování viny z dvorku na dvorek, vina u zneužitých dětí

   Nadhodnocování a podhodnocování ve fantazii (transakční analýcza, chybné výkony)

   Zdroje sebenenávisti (neúspěch, sociální odmítnutí, vina)

   Intro, extro, impunitivita

   Svědomí: citové – rozumové

   Zprvu cítí pocity viny za všechno, pak se dostaví blažený pocit bezmoci. Uvědomit si fázi a čas od času si nějaký případ odnést domu.

   Lékaři sklon ke dvou extrémům: cynismus nebo přecitlivělost. V elévské fázi přecitlivělost (obviňují se za každého člověka, kterému nemohli pomoci), pak cynismus (doporučení - občas si vzít toho pacienta domů).

   Naučit se zpracovávat emoční nápady stylu: "Nojo, tak už konečně chcípnul!"

   Ve vztahu rozlišujeme tři kvality: dominance, závislost, vina (viz Čepek ve Vesnička má, středisková)

   Zpracování skutečné viny - tendence k zapouzdření (nemluvit o tom), paradoxní intence prolamuje obrany, ps. obrana jako zdroj ps. poruchy

  3. Smysl práce života
  4. Burn out syndrom, ztráta smyslu, pracovní přetížení

   Co je to smysl - autotelické a heterotelické činnosti

   Umírněnost jako cnost

  5. Iatrogenní poškození nemocného (skuteč5.4 ná vina)

  Existuje trvalá pravděpodobnost ublížení na zdraví (neúmyslné zabití) je nutno na to myslet předem.

  Hřích či vina coby kognitivní disonance

  Sebenenávist a její důsledky. Kompenzace, překompenzace (Pocity vlastní vyjímečnosti vs. pýcha a podobně pocity méněcennosti, inhibice a pokora – vztah k já)

  Účinná a neúčinná lítost

  Například zdravotní sestry nedávají umírajícím napít, aby nemusely často měnit ložní prádlo, dehydratací urychlují smrt.

  Empatie – meze, škodlivost a nezbytnost

  Napětí mezi póly: Pacient je člověk vs. předmět lékařského úkonu resp. člověk vs. vlastní povinnosti (papírování)

  Odolnost a ohledy vůči sociálním tlakům – Anetismus

  Tresty – přirozené a umělé, rozdíl od omylu

  Otázka positivního trestu (Má se sám udat?), potřeby sebetrestu

  Presumpce viny a neviny (Factum non praesumitur, sed probatur. Omne factum praesumitur rite factum donec contrarium probatur.)

 11. Morální pravidla
 12. Heuristický vs. analyticko-kasuistický přístup – Vzorový příklad:

  Sestřenice podstrčí smlouvu, která navzdory domluvě znamená faktické zvýšení nákladů na nájem o 1000 Kč.

  1) Popis a ověření si situace, (toho co se stalo).

  2) Popsání všech možných i nemožných reakcí (Nejvíce nemožná – bez řečí platit vyšší nájem)

  3) Hledání implicitně obsažených cílů – otázka: finanční, bydlení, rodinných vztahů, uraženého já.

  4) Hledání aktivního řešení. Na ose od vyhraněně pasivních k maximálně aktivním reakcím seřadit reakce z b. 2

  Otázka hledání nejlepšího řešení, sklon lidí k extrémům

  Pravidla menšího zla, dvojího účinku, dobrovolný čin v důsledku (irelevantnost aktivního a pasivního činu vzhledem k morálce), účel světí prostředky, podmínky použití či zneužití
  otázka obětovat funkci v zájmu celku a obětovat funkci v zájmu funkce.

  Svoboda vůle – možnosti různých individuí: Někdo se rozhoduje mezi nevěra ano či ne, jiný rozhoduje pouze o tom, jaká ta nevěra bude.

  Euthanasie – právo a sociální důsledky vs. osobní rovina (sebevražda) vs. experimentální hlediska vs. praxe

  Potraty, trest smrti, klonování - definice člověka (funkční, rasová, sociální, ontogenetická)

  Otázka transplantací, otázka zneužití, mrtvý, dárcovství krve a ledviny (otázka masochismu vs. otázka oběti ve prospěch svého dítěte ap.) Není povinnost

 13. Praxe
 14. Uvědomit si napětí mezi výkonem a lidskostí. Tvrdá nekomunikativní manipulace je výkonější, ale nelidská. U hysterických projevů je důslednost prospěchem pro pacienta. Orientace na službu pacientovi.

  Zvláště u žen ohled na to, co aktuálně prožívají. (Pozor na předstíraný klid u mužů.) Například v porodnici dají rodičku, která porodila mrtvé dítě k matkám se zdravými dětmi. (Co jde v praxi změnit, jak se chovat jinak k této rodičce.) Neklást na rodičky stejné nároky jako na normální lidi.

  Jiný příklad chování na gynekologii k ženám, co jdou na interupci versus nucený potrat (mimoděložní těhotenství), v každém případě nechovat se k tomuto úkonu jako k vytržení zubu.

  Informovaný souhlas, informovat o průběhu léčby oznámování i toho, že předpoklad se nepodařilo ověřit (říci: "Nevím")

  Dětské domovy - plný stav versus adopce a pěstounská péče

  Chování vůči lidem, které nesnášíme (skini, cikáni ap.)

 15. Ego-vztažné problémy
 16. Jáství: I (ego, tj. vše, co člověk dělá), self (mentální representace, která obsahuje vše, co prošlo procedurou – Já jsem ten, který …)

  Kübler-Ross popisuje pět fází reakce na těžkou frustraci: Fáze popření, hněvu, vyjednávání, deprese a fáze smíření.

  Sebenenávist a její důsledky. Kompenzace, překompenzace (Pocity vlastní vyjímečnosti vs. pýcha a podobně pocity méněcennosti, inhibice a pokora – vztah k já)

  Důležitost pozitivního sebehodnocení.
  Morální normy jsou dělány na gro populace, ne na odchylky. Člověk by měl usilovat se stát průměrem, a pak usilovat o ideál stanovený normou.

  Opovážlivý úsudek, nactiutrhání, pomluva, potupa (Na talířek nasype zrní a řekne si o index.)

  Vliv potupování na větší úsilí, hrdost, tvrdost, soutěživost, patologické sklony (sexual addiction), chování vůči pacientům

  Pomsta a nenávist (somatizace protivníka)

  Oceňování práce sester.

  Odstup k tomu, co se v nemocnici děje. Nejlépe, když je nemocný náš blízký příbuzný přítel v nějaké cizí nemocnici - uvidíme to, co sami děláme. Ptát se na názor pacienta (informovaný souhlas), zda mohou být přítomni medici (tzv. přizvaná účast). Vizitky v nemocnicích.

  Podporovat u pacientů vědomí svých práv - změnit doktora, vyžádat si nezávislý názor druhého doktora. (Něco jiného doporučí chirurg a něco jiného internista.)

  Vyrovnat se se svou vlastní smrtí, zlem, které na nás doléhá, pohledem na stáří.

 17. Sex
 18. Normalita - statistická, ideálová, funkční

  Sex na pracovišti - harrasment

  homosexualita, fukční poruchy, poruchy osobnosti

  manželství - podstata právní a psychologická

  registrované partnerství

 19. Psychosomatika
 20. - různé pojmy, které označují fyziologické reakce na podněty (hrklo v něm, zatajil se mu dech, krve by se v něm nedořezal, v krku měl knedlík, ...)

  - funkční a organická porucha - dělení od histologů a fyziologů

  - jako zkratovaná baterka

  Naprostá většina pacientů klinického psychologa (nikdo nepříchází s tím, že trpí pocity prázdna)

  - Neschopnost rozlišovat neg pocity - anorexie, pocity neohorženosti, popření, projekce

  - mechaniszmus somatizace - sevřený žaludek = personifikovaný nepřítel (žaludenční vředy = hostilita) => nenávist vůči komukoliv je nenávistí vůči sobě

  - Proces idenitikace - hádka na koleji - někdo se identifikuje s holkou někdo s klukem, někdo se čtverečkem, někdo s kolečkem

  - pocit samoty jako projev sebenenávisti

  - Cestování ohnisek

  - Sklon k nehodovosti

  - Seley - obecný adaptační syndrom - Stres

  - Druhy psychomatických chorob:

  - gastrotestinální systém - vředy, svírání žáludku, zácpy (nedůvěra, paranoia, poraženecký pesimismus), zvracení

  - kardiovaskulární systém - angina pektoris, srdeční neuroza, vegetativní neuroza, infarkty, hypertenze, mikréna

  - respirační systém - asmta, hypoventilace

  - kostra, páteř a kosterní svalstvo - artritida, bolení nohou, zatínání svalů, napnutí

  - kůže - ekzémy, nehojící se popáleniny, akné, stigmatizace

  - konverzní poruchy - hysterická obrna, slepota, němost

  - pohlavní systém - hysterické těhotenství, kojení, funkční poruchy, amenorea

  - jiné endogenní funkce - tyreotoxikoza, pankreas (diabetes)

  Tři chirurgie - špinavá ... čistá (popáleniny) - zde se věnuje maximální pozornost psychickému stavu pacientů, protože pak se lepší. Je samozřejmostí, že může být matka čtyři dny s dítětem ap.

  - - -

  "Teď si tady paní Pecháčkovou vyšetříme a za týden se na ní podíváme ne pitevně." - selffulfilling prophecy

 21. Drogy
 22. ve všech generacích, civilizacích

  Predispozice - organická (nevíce chutná první dávka, sklenička), sociálně-psychologická

  Stádia alkoholismu

  1. stadium alkoholismu - pije ze špatné nálady do normálu - Chesterton - slepý a skokan

  2. stádium - resistence

  3. stádium - zlomená resistence

  4. stadium terminální

  Závislosti - psychická, fyzická (biologická), sociální - která je horší

  - dědičnost a učení

  - ženy alkoholoků - jak ho rozpijí? - Výtky, napitý je "mužnější", hra na odpuštění

  Na čem může být člověk závislý: látky vyvolávající a ne~ závislost, práce, sex, jídlo, úspěch, pocity vzrušení (pyromanie, riziko, gambleři ap.)

  Proč jsme proti drogám? Jeden krok vpřed, dva zpět

  drogy a stát

  drogy a reklama

 23. Profesionalita
 24. novodobá cnost

  Pohrdání obory - uklízečkou ... internistou. Umění ocenit i ty věci, které nejsou 100%ní, nebo naprosto dokonalé

  Profesní kolegialita a její meze - Co vám to předepsal?!

  Informovaný konsensus

  Vděčnost pacientů - dárky - u dětí přijetí hračky znamená přijetí člověka

  Lékařské tajemství - nástupce zpovědního tajemství, právně "povinná mlčenlivost"

  - V tramvaji se nedrbou pacienti

  - způsob zpracování zážitků

  - doktorka drbe se sestrou - pozor na vyřizování účtů mezi příbuzenstvem!

  - laické chápání diagnos - hysterie, hypochondr, debilita

  - vynášet ze skupiny

  - Spolupráce s novináři - Prachatické listy informují kam jede záchranka

 25. Vývoj vědy
 26. Kravín či nemocnice a patogenní zony - příklad zahrádkářské kolonie (RNDr. Candra)

  homeopatika

  kongresy a publikace, granty

  verifikace

  zpřísňování metodologie na příklad výzkumu kojenců

  replikovatelnost experimentu

  hypnosa

  volné šíření informací

  obdiv k osobnostem (romantismus)

  parapsychologie

  zážitky blízké smrti a etické problémy

  opevněná tvrz, která dlouho zkoumá, než vpustí

  Ockamova břitva - příklad Bůh, duše, positivismus

  Gravitace a antické myšlení - Newtonovy axiomy (zákon setrvačnosti)

   

 27. Další případy
 28. Jak prolomit mlčení?

  - u dětí - elektivní mutismus - lidé, situace (zkoušení)

  - u dospělých - scénka u policistů - člověk chce mluvit v okamžiku a o tom, o čem oni nehtějí - přetahování

  - výtky a moralizování prohlubují ticho

  - málo času - nerespektování osobního tempa

  Agrese a její projevy:

  - reakce na frustrační překážku, zlo

  - Přímá, nepřímá, přesunutá agrese (nadává na psychology ... zpovídá se jim)

  - hetero a autoagrese

  Projevy:

  - negativismus

  - opožděná reakce (vyhovění)

  - ztráta očního kontaktu (odvracení těla)

  - bojkotování

  - mlčení znamená NESOUHLAS!!! Ticho varuje!

  - překompenzace (velmi srdečné jednání, mocný stisk ruky)

  - tichý agresor - Zdeněk Skala

  Dynamika a struktura skupiny

  Manipulující pacienti - závislá poruchy osobnosti, samota ap.

  Motivy ke studiu

  Příprava a výkon zkoušky

  "Slalom" - všechny zkoušky na jeden den a pak ať vyjde co vyjde

  znalosti vs. výkon (představení)

  co chce slyšet, co mě zajímá

  aktivní a pasivní vybavování

  okno, optimální míra motivace

  - - -

  Vyšetření per rectum

  Doc. požádá pacienta, který má jít druhý den na vyšetření, zda ho může vyšetřit ten den již třetí skupina mediků! Pacient svolí, ale jeho kolega si stěžuje, že medici by mohli vyhazovat použité rukavice do odpadu za dveřmi místnosti a ne před ním. Doc:

  "1) mlčte, 2) mlčte, 3) vám do toho nic není. Jestli se vám to nelíbí, tak si sbalte věci a vypadněte, ale garantuju vám, že vás nikdo nevezme na operaci dřív než za 1/2 roku."

  - - -

  Na vizitě přijdou k pacientovi, povídaj si o něm, teprve pak jej pozdraví a prohodí s ním pár slov.

  - - -

  emocionální fixace pacientů

  - jak ji zvládat

  - - -

  Při masáži doktorka drbá se sestrou primářku, že jí dává moc masáží, které jim stejně nepomáhá. S pacientkou vůbec nemluví, i když o to by sama asi stála více než o ty masáže, někdy jí ani neodpoví na pozdrav Dobrý den. Pacientka je do půl pasu nahá, nedovede si představit, že by ve stejné situaci byla v přítomnosti lékaře.

  Naopak si pochvaluje doktorku, která si s ní sedla do zvláštní místnosti a probrala s ní výstupní zprávu bod po bodu.

  - - -

 29. Zanedbání a opomenutí
 30. Při přenášení sestrám upadl pacient rozsekl si nohu, oni mu to obvázaly, ale dál se o to nestaraly, po čase dostal zánět, sněť slezinou, noha zčernala a museli mu nohu amputovat.

  Muži 65 let ruplo v zádech. Stěžoval si manželce, že nemůžče vyměšovat. Po dvanácti hodinách ho v pátek večer odvezli do nemocnice. Kde z důvodu víkendu ho nechali až do pondělí, kde se zjistilo, že díky přerušenému nervu mu nepracují řádně ledviny a muž zemřel na vnitřní otravu v úterý.

  Na loďce jela holka s klukem, kluk se najednou postavil a skočil do vody. Holka si řekla, že když ho to baví, ať si dělá, co chce. Kluk utonul, protože dostal epileptický záchvat. Napětí mezi tí m zachovat dekorum a povinností zkontrolovat situaci.

  Falešná pokusná osoba posuzuje délku úsečky na vzdory - sociální tlak

  By-stander effect

  Proč jsme slepí, co nám brání uchopit realitu, co máme připraveno v rukách až se přistihneme

 31. Otázky – diskuse
  1. Ztracená věc a polovičatá morální řešení

  - Zkušenosti, jak reagují lidé, když jim něco vrátíte, jak reagujete, když něco ztratíte. (Představa, že druhý bude mít radost, když najde tu věc, kterou jste ztratili.)

  - Polovičatá morální řešení, jejich užitečnost při morálním růstu člověka.

  Příběh 1: Jedna dívka (ne pacientka!) mi vyprávěla, že byla jednou v MacDonaldovi na záchodě a našla tam peněženku s obsahem cca 500 Kč. Prohlédla ji a vzala si těch 500 Kč. Měla při tom strach, že se ta, ktéré ta peněženka patří vrátí a obviní ji z krádeže. Peněženku tam nechala a kvapně odešla. Přiznává, že její manžel by se zřejmě pokusil kontaktovat majitele(lku) a říkala, že takové lidi obdivuje, ale že na to nemá sílu. Přiznává, že má vztek na ty lidi, co jí kdysi vykradli batoh na zádech. O příběhu s peněženkou mluví zcela otevřeně.

  - Zařadit tento příběh do spektra morálního jednání.

  - Otázka částečného zlepšení: Vzít si peníze a peněženku vrátit s tím, že ji našla již prázdnou. Stejně, jak to - doufejme - udělal někdo, kdo ji našel po ní.

  - Sklon lidí: Toho, koho neznáme, nevidíme osobně, nepovažovat za člověka, za subjekt cítění, myšlení ap. (Viz povodně v Africe a povodně u nás.)

  - Svět bude jen takový, jaký si ho vytvoříme.

  Příběh 2: Jeden člověk našel ráno v telefonním přístroji zastrčenou kartu ani neviděl nikoho z té budky odcházet, takže neměl ji komu vrátit. Váhal, zda si ji má nechat, pak ji vložil do kapsy a chvatně odešel. Odpoledne jel autobusem a zapomněl (ztratil) tam učebnici fracouštiny, i s důležitými poznámkami, což se mu obvykle nestává, měl pak pocit, že tato ztráta byl trest za to, že si vzal onu telefonní kartu.

  - Zařazení tohoto jednání do morálního spektra.

  - Bezdůvodné pocity viny a práce s nimi. Magické myšlení a role podvědomí.

 32. Literatura
 33. Slabý Adolf: Pastorální medicíh a zdravotní etika. UK, Praha 1991

  Payne J.: Klinická etika

  Haškovcová Helena: Fenomén stáří. Pyramida, Panoráma Praha 1990

  Radkim Honzák: Komunikační pasti v medicíně.

  1. Dělení morálních systémů
   1. Každý morální systém je
 1. cílový a nativistický
 2. cílový a normativní
 3. normativní a nativistický
   1. Psychologie je oproti morálce
 1. více normativní
 2. více deskritivní
 3. obojí
   1. Axiom svobody v morálce označ16.1.4 uje fakt, že
 1. existují určité činy, které každý člověk může vykonat nebo nevykonat
 2. každý člověk má nějaké činy, o kterých může rozhodnout, zda je vykoná či nevykoná
 3. každý čin je možno svobodně vykonat či nevykonat
   1. O přirozeném trestu platí, že
 1. se mu člověk může vyhnout
 2. následuje vždy bezprostředně po činu
 3. na popisné rovině je stejně velký jako následky omylu
   1. Právo je oproti morálce
 1. více normativní
 2. více deskritivní
 3. obojí
   1. Kantův morální systém není
 1. kovencionální
 2. nativistický
 3. negenetivní
   1. Popisná vrstva v morálce zarhnuje pojem
 1. viny/hříchu
 2. svědomí
 3. obrácení
   1. Každý svobodný č16.1.10 in je
 1. Dobrovolný a vědomý (si následků)
 2. Dobrovolný a rozhodný
 3. Dobrovolný a aktivní (ne pasivní)
   1. Zlému č16.1.12 inu z popisné vrstvy na morální úrovni odpovídá
 1. vina
 2. trest
 3. lítost
   1. Č16.1.14 in nutně přechází z fyzické (popisné) úrovně na morální, je-li dobrovolný a
 1. člověk vykonává daný čin aktivně
 2. člověk si uvědomuje činnost, kterou vykonává
 3. člověk si je vědom následků tohoto činu
   1. Záslužnému č16.1.16 inu na popisné provni odpovídá
 1. odměna
 2. dobrý čin
 3. obrácení
   1. Zlý č16.1.18 in se má k trestu jako
 1. Lítost k obrácení
 2. Dobrý čin k odměně
 3. Omyl k nezodpovědnému rozhodnutí
   1. Křesťanský morální systém je
 1. Nativistický a deskriptivní
 2. Kombinovaný z přirozeného a nadpřirozeného
 3. Nadpřirozený a relativistický
   1. Přirozený morální systém je
 1. Ryze relativistický
 2. Ryze absolutní
 3. Kombinovaný
   1. Hříchu na popisné úrovni nemůže odpovídat
 1. vina
 2. omyl
 3. neúspěch
   1. Příč16.1.23 etnost je primárně pojem
 1. psychologický
 2. morální
 3. právní

_ EMBED Word.Picture.6 _Chyba! Objekty nemohou být vytvořeny úpravami kódů polí._ Obr. 1

   1. Přiřaďte správné pojmy do každé úrovně podle obr. 1
   2. Nepište do následující tabulky, ale na archu s ostatními odpověďmi odpovídejte stylem: A – 2 – 5, B – 9 – 1, ap.

    Značka

    Popisná úroveň

     

    morální úroveň

    A –

     

     

    B –

     

     

    C –

     

     

    D –

     

     

    E –

     

     

    1) záslužný č2) in

    3) podlehnutí pokušení

    4) lítost

    5) následek zlého č6) inu

    7) dobrý č8) in

    9) obrácení

    10) sejití z cesty

    11) hřích/vina

    12) trest

    13) zlý č14) in

   3. Z axiomu svobody v morálce vyplývá, že
 1. za každý čin je někdo odpovědný
 2. každý je odpovědný za to, co mohl ovlivnit
 3. každý je odpovědný za všechny své činy, ale ne za činy druhých lidí.
   1. Odpovězte podle obr. 1

Na arch s odpověďmi napište např. 1 – E, 2 – B, ap.

 1. proces odvykání
 2. braní drogy a vznik návyku
 3. období nebraní drog
 4. podlehnutí skupinovému tlaku
 5. příchod od protidrogové poradny

   1. Pojmy z otázky _ REF _Ref382718953 \n _1.1.18_ odpovídají
 1. Popisné úrovni
 2. Morální úrovni
 3. Po různu z popisné i morální úrovně

   1. Přirozenému následku č16.1.29 inu na morální úrovni odpovídá
 1. trest nebo odměna
 2. obrácení nebo lítost
 3. hřích nebo vina
   1. Podmínky svobodného č16.1.31 inu jsou
 1. dobrovolnost
 2. dobrovolnost a vědomí následků
 3. dobrovolnost, vědomí následků a aktivní vykonání činu
   1. Morálka se nezabývá
 1. svobodnými činy
 2. vývojem morálního myšlení člověka
 3. vztahem člověka k právu

 

  1. 16.3 Dobro a zlo
   1. Podle Manicheistických teorií se má dobro ke zlu jako
 1. světlo ke tmě
 2. bílá barva k černé barvě
 3. silný k slabému
   1. Podle Aristotelovské teorie se má dobro ke zlu jako
 1. světlo ke tmě
 2. bílá barva k černé barvě
 3. mocný k poddanému
   1. Do fází zvládání zla popsaných Kübler-Rossovou nepatří
 1. vyjednávání
 2. zahambení
 3. popření
   1. Presumpce viny označ16.3.5 uje předpoklad, že
 1. každý člověk dělá většinu činů svobodně
 2. každý člověk může dělat všechny činy svobodně
 3. žádný člověk nedělá většinu činů svobodně
   1. Presumpce neviny označ16.3.7 uje předpoklad, že č16.3.8 lověk je považován za nevinného
 1. když bylo prokázáno, že nespáchal daný zlý čin
 2. dokud mu není prokázáno spáchání zlého činu
 3. dokud mu není prokázáno spáchání zlého činu a stav příčetnosti.
   1. Z psychických chorob nemají k jáství přímý vztah
 1. demence a mentální retardace
 2. psychozy, tj. poruchy s bludy a halucinacemi (schizofrenie)
 3. neurozy a psychopatie
   1. Modřina se má k ekzému jako se má
 1. pocit, že jsem sledován, k náhlé ztrátě paměti.
 2. hádka s rodiči k okusování nehtů
 3. Mentální anorexie k exhibicionismu
   1. Aktivní přístup ke zlu znamená, že
 1. člověk má raději druhé než sebe, a proto se za ně obětuje.
 2. člověku má pocit uspokojení, když jej potkalo nějaké zlo (má pocit, že je zasloužené).
 3. člověk cílevědomě bere na sebe zlo, které je nevýhnutné
   1. Pasivní přístup ke zlu znamená, že
 1. člověk má pocit, že může být zlý, když jsou ostatní na něj také zlí.
 2. člověk se vyhybá nepříjemným situacím, jak může
 3. člověk nemá potěšení, když může překonat sám sebe
   1. Regres při těžkých životních situacích označ16.3.14 uje
 1. Ztrátu či omezení paměťových schopností
 2. Posun myšlení na vývojově nižší stádium
 3. Neurotické chování
   1. Zastánce manicheismu nebude pravděpodobně tvrdit, že
 1. každé dobro si člověk musí vykoupit nějakým zlem
 2. Svět je třeba dobudovat do plné dokonalosti
 3. dobro a zlo jsou v rovnováze
   1. Zastánce aristotelovské teorie dobra nebude pravděpodobně tvrdit,
 1. Každá věc je sama o sobě dobrá, záleží jen na tom, k jakému účelu ji použijeme.
 2. Zlo ve světě je nutno zaplnit dobrem - prací a jiným úsilím
 3. Množství zla a dobra je ve světě konstatní
   1. Č16.3.18 lověk tvrdící: “Byl jsem proti rasismu, jen dokud mě cikáni dvakrát nevykradli.“ má k rasismu přístup:
 1. Aktivní
 2. Pasivní
 3. Nejprve aktivní, pak pasivní.
  1. 16.5 City a mravnost
   1. Svědomí je
 1. Psychoterapeutická změna osobnosti a skupinová psychoterapie
 2. - kámen - co je naněm zajímavého, co vás zaujalo - krátká retrospekce (nejpřesnější z retrospektivních metod)

  - fyzický a psychický výkon tonoucího - marný - životní neúspěšnost

  - sebepojetí - jeho role v životě - tendence k opakování traumatu

  - duševní hygiena

  - rozkolísanost neurotiků - kyvadlo

  neurotická dekompenzace a korektivní zkušenost (zpětná vazba)

  mast na skákání a proti slepotě - alkohol na povzbuzení ve veselosti a smutku

  autenticita, akceptace, empatie

  - sklon k extrémům - 1až 2 řešení, ostatní neznáme

  hádka o dolitou voňavku, o snědený štrůdl

  - vyhnout se klasifikacím Ano/Ne, ale převést je na otázku: Jak?

  otázka svěřování

  - ve všech směrech udělato to maximální, i když to člověka moc nebaví

  poctivost vůči poznané pravdě

  - normalita a osobní sklony - věž v pize, Chestertonův normální člověk, slepost vůči sobě

  Další hry:

  "horký" křeslo

  na proces orientováná psychoterapie - vyměňovat si místa

  klasické psychodrama

  rybář, žena a zlatá rybka

  červená karkulka

  Perníková chaloupka

  13tá komnata

  zakázané ovoce = krabička sirek - lidé chodí okolo

  indentifikace se zvířetem

  dávat si dárečky (skupiny po 5ti)

  Adam a Eva - psychodrama, arteterapie

  scény v obchodě - peníze nesouhlasí, zkažené zboží, půjčený peníze

  pozdní příchod na schůzku

  Člověk, kterého si vážím. Toho pak hraji a potkávám druhé lidi

  Za holkou přijde kluk, který ji miluje a chce s ní jít do kina. Jak lze reagovat.

  Živá socha rodiny, betléma - jeden člověk je režisér - sochař

  Sdělování špatný zprávy - diagnosy

 3. 19. Témata na písemné práce v rámci nahrazování zanedbaných hodin
 4. 1) Relaxační techniky - Schulzův autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace, focusing a další techniky duševní hygieny v praxi lékaře a při studiu lékařství

  2) Porovnejte psychologické, lékařské (symptomatiku, etiologii) a etické aspekty těchto tří jevů: vegetativní stáhnutí (vegetative retreat - Franz Alexander); syndrom vyhoření (burn-out syndrom); chronický únavový syndrom

  3) Lékařské tajemství, Informovaný konsensus, etické komise: Porovnejte právní (citace zákona), psychologické, etické a historické aspekty.

  4) Paravědecké lékařské obory

  -Jejich status v rámci medicíny

  přednosti a nedostatky oproti klasickému přístupu k pacientovi

  -metodologické problémy

  -etické problémy

  -prognosa do budoucna

  5) Psychosomatická medicína - různé psychosomatické choroby, charakteristiky jednotlivých vybraných chorob.

  6) Etika v lékařské praxi - porovnejte 10 případů lékařského chování, z toho 5 negativních zkušeností. Popište psychologické příčiny nevhodného chování a navrhněte metody, které by v individuálních případech předcházely vzniku nežádoucího chování.

  7) Terminální stavy člověka.

  Varianty:

  a) Navštivte či seznamte se s nějakou LDN nebo hospicem a popište osobní zkušenosti z této návštevy

  b) Popište úhly pohledů na smrt: pohled umírajícího, pohled příbuzných, pohled lékaře, pohled nezkušeného člověka atd. Rozeberte fáze umírání podle Kübler-Ross

  c) Zpracujte psychologické, lékařské a právní aspekty euthanasie, transplantací orgánů atp.

  d) Porovnejte různé definice smrti a narození dítěte - vývoj lékařského pojetí v historii a dnes, právní status quo.

  8) Vliv sebepojetí na celkový zdravotní stav člověk, na sklonu k úrazovosti ap. Porovnejte dostupné statistické údaje.

  9) Komunikace s pacientem. Oznamování nepříjemné diagnosy. Přečtěte a zpracujte knihu Radima Honzáka: komunikační pasti v medicíně.

  10) Fraus pia - Kontaktujte pacienty, kteří oslepli, ohluchli či utrpěli jinou podobnou ztrátu. (Využijte organizace jako je například Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) a pohovořte s nimi na téma milosrdná lež. Zda by ocenili přímé sdělení či jim vyhovuje spíše váhavý přístup lékaře.

  11) Porodnictví - chování lékařů k ženám při porodu. Popište různé alternativní způsoby porodu. Navštivte různé porodnice, buďte přítomni porodu.

  12) Sexuální problematika v praxi lékaře

  Kontaktujte 10 lékařů s minimálně pětiletou praxí. Zjistěte a dokumentujte jejich zkušenosti ohledně sexuální problematiky mezi zaměstnanci, sexual harrasment vůči sestrám, šíření intimních informací mezi zaměstnanci, způsoby, jak se řeší erotické přenosy vůči pacientům, tj. sexuálně vyzývavý pacient(ka), lékař zamilovaný či vzrušovaný pacientkou, sexuální úchylky mezi lékaři ap.

   

 5. Otázky k závěrečné anketě

1) Jak se vám líbil předmět Lékařká propedeutika?

Jaká témata vás zaujala? Která témata jste postrádali?

Jaká témata si pamatujete?

2) Otázka přednášejícího a jeho stylu

Čím vám byl přednášející sympaticky a čím naopak nesympatický?

líbil se vám jeho styl výuky?

Byl přednášející na přednášky připraven?

3) Jak byste přednášeli vy, kdybyste byli na jeho místě?

Jak byste řešili vznikající konflikty? Jak byste řešeli nezájem studentů a neklid při výuce?