Volební slogany

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2010

Kdysi jsme s oèní kamerou testovali letáky jedné firmy. Dospìli jsme k zajímavému závìru. V letácích nebyl problém. Byly poutavé, nápadité, nemìly pøíliš malé písmo, takže byly i dobøe èitelné, lidi vìdìli, co je uvnitø, dokonce znali i firmu. Jenže tam byl zakopaný pes. Dalo by se øíci, že ta firma byla "známá firma". Lidi øíkali: "Jo, ty znám. Nikdy víc!!!" Tam se ukázalo, že nejde jen o to, mít dobøe vystavìnou reklamu, ale pøedevším dobré jméno. Protože reklama je otázkou nìkolika sekund, maximálnì prvních minuty. Na ní nasedají další mnohem složitìjší procesy, napøíklad rozhodování.

Pøi pohledu na volební slogan vzniká jakýsi amalgám toho, co je napsáno, s tím, co voliè o dané stranì tøeba už dávno ví. Volební slogany mohou být jen pouhou pøipomínkou, co strana chce, aby si voliè uvìdomil. Z tohoto pohledu strany jsou na tom stejnì jako zmínìná firma – vìnují velkou pozornost reklamì, ale malou pozornost svému dobrému jménu. V poslední dobì narùstá zhnusení obyèejných lidí ze stran. Tìžko bychom hledali èlovìka, který je pøesvìdèen o nezkorumpovanosti našich politikù. Bohužel strany podobnì jako daná firma nemají na výbìr, musí nìco volièùm pøedložit. Tak to stejnì jako v businesse zkouší trochu intuicí, trochu nazdaøbùh, trochu profesionálnì, trochu amatérsky.

“Øešení” (ODS – billboard, na kterém je jen tohle jediné slovo)

Snad nejjalovìjší reklamu má momentálnì ODS. Slovo "øešení" by mìlo odkazovat právì na vzpomínky volièe, co dobrého nám tato strana za poslední dvì dekády pøinesla. Pokud Vás teï narychlo nic nenapadne, je to známka, že tato reklama u vás selhala. Mìla by být více konkrétní.

“Nezapomínejme! Nedovolme ÈSSD a KSÈM získat ve volbách vìtšinu” (ODS)

Tento motiv velmi rezonuje s obavami podnikatelù, že ve volbách zvítìzí Paroubek. Bohužel voliè si opìt pamatuje, že tento slogan byl náplní minulých voleb, které skonèili patovì, kdy snad jediným hmatatelným výsledem voleb byla výmìna manželek u Paroubka a Topolánka.

Navíc toto je jen slogan, ODS v reálu nevykazuje žádné sklony slouèit se s jinými malými stranami, aby pravicové strany opravdu mìly vìtšinu a hlasy pravicových volièù se nerozmìlnily do stran, které se do parlamentu nakonec nedostanou.

“Znám cestu z krize” (Miloš Zeman)

I zde se Zeman odkazuje na své dobøe známé jméno a veliké èiny, které by si mìl jeho potenciální voliè dobøe pamatovat.

"Máte právo zmìnit politiku" (Zeman)

Bezobsažné lichocení volièi a šimrání jeho ega je èastým jevem.

“Nechceme další 'CzechTek'” (místopøedseda Zemanovy strany Vladimír Hönig)

Tento slogan je již adresnìjší. Mìl by oslovit ty, kteøí byli nespokojeni s èímsi, co souvisí s Czechtekem. Czechtek ale polarizoval èeskou veøejnost, proto by mìlo být zøejmé ze zbytku billboardu, na jakou stranu se Hönig staví – na stranu demonstrantù èi policie?

“Dobrý den je, když se sejde celá rodina” (KDU-ÈSL)

Pozitivní myšlení a pro rodinné hodnoty tímto sloganem pøipomíná KDU-ÈSL. To je dobøe postavený slogan, opravdu upomíná volièe na to, co tato strana dlouhodobì prosazuje. Ale je otázkou, jak tento postoj bude almagámovat v  mysli volièe tøeba se vzpomínkou, že jejich pøedseda Svoboda se hned po zvolení demonstroval svou blízkost s Paroubkem, nebo jak si v soudních tahanicích dìlá dobrý den z Charity.

“Když se kecají blbosti, tak spím” (Schwarzenberg)

Tento slogan je vyjímeèný tím, že je odpovìdí na otázku: "Proè bych mìl volit nìkoho, kdo v Senátu spí?" Volièe zøejmì moc netrápí fakt, že starší pán bìhem dne usíná, ale tuto banalitu vyèítaly Schwarzenbergovy billboardy opozice, tak je zøejmì užiteèné na to odpovìdìt touto formou. Na okraj, kdyby nejvìtším høíchem našich politikù bylo, že obèas v parlamentu usnou, tak bych jim s radostí koupil postele a láskou chodil naklepávat polštáøky.

“Zásady, ne výsady” (TOP 09)

Top 09 je strana, která stojí a padá na dobrém jménì Schwarzenberga. Tedy i tento slogan bude rezonovat s touto povìstí a pøáním, aby Schwarzenberg zatoèil s nepotismem v naší politice.

“ÈSSD proti placení u lékaøe. Lepší budoucnost pro obyèejné lidi”

Z èistì marketingového pohledu jsou billboardy ÈSSD velmi zdaøilé. Paroubek se netají s tím, že bedlivì naslouchá výzkumùm veøejného mínìní. Jeho billboardy jsou proto i tak komponované – nelíbí se vám poplatky èi cokoli, tak to zrušíme. Na pozadí je jasné vìdomí – historii píše vítìz, nesplnìné volební sliby nikdo neøeší.

“Náš program jste vy” (Vìci veøejné)

Další pøíklad lichocení volièi.

"Roste poèet agresivních a týraných dìtí.

Vìci veøejné: Šikana, násilí a vandalismus musí ze škol pryè"

Podobnì jako Top 09 jsou na tom Vìci veøejné. I ty stojí na autoritì jednoho muže – Radka Johna a na nadìjích, které do nìj vkládají diváci jeho poøadu. Orientace na dìti, školu je však blízká s KDU-ÈSL, proto tyto slogany vyvolají otázku jakou šanci má tato strana, aby se dostala do Parlamentu.

"S lidmi pro lidi" (KSÈM)

Další bezobsažné lichocení volièi, které spíš ubezpeèuje jejich skalní volièe, než že by pøilákalo nové.

"JISTOTA pro lidi, NADÌJE pro tuto zemi" (ÈSSD)

Jeden z mála billboardù, který má rezonovat s naším vlastenectvím. I zde je vidìt, že billboardy ÈSSD jsou tématicky velmi pestré. Je namístì oèekávat, že nejvìtší slabosti ÈSSD nebudou ležet v billboardech, ale v jejich politice.

"Zmìòme klima v èeské politice" (Zelení)

Zde zelení dobøe poukazují na svou hlavní ekologickou orientaci. Jejich slabina opìt neleží v billboardu, ale v tom, jak za poslední roky pøesvìdèili volièe svou reálnou politikou.